Ocena brak

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA (warunki, rodzaje, skutki)

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Wszyscy członkowie społeczności międzynarodowej zobowiązani są ściśle przestrzegać wiążących ich norm prawa międzynarodowego. Jeśli postępują niezgodnie z tymi normami, a więc bądź działają sprzecznie z nimi, bądź zaniechają tego, co prawo im nakazuje, popełniają delikt międzynarodowy (każde naruszenie bądź zaniechanie prawa międzynarodowego). Podmiot prawa międzynarodowego, który dopuścił się deliktu ponosi odpowiedzialność międzynarodową, która polega na tym, że podmiot, który naruszył prawo międzynarodowe, ma obowiązek naprawienia szkody w taki sposób, by usunąć wszystkie skutki deliktu i przywrócić stan, który istniałby, gdyby delikt nie został popełniony.

Odpowiedzialność państwa – państwo, utrzymując stosunki z innymi państwami, obowiązane jest dochować zobowiązań i naprawić niesłusznie wyrządzoną szkodę. Odpowiedzialność państwa może być skierowana wobec:

  • państwa (odpowiedzialność międzynarodowa)

  • organizacji międzynarodowej (odpowiedzialność międzynarodowa)

  • jednostki (realizowana na płaszczyźnie jego prawa wewnętrznego; może przekształcić się w odpowiedzialność międzynarodową wobec innego państwa)

Państwo odpowiada za swoje własne postępowanie: ono jest podmiotem deliktu międzynarodowego. Jednakże państwo, jako osoba prawna, może działać tylko za pomocą swoich organów. Otóż skutki prawne postępowania organów państwowych przypisuje się państwu, tak więc odpowiada ono za ich postępowanie, jak za postępowanie własne. Na przykład państwo odpowiada za działalność swych sił zbrojnych, za wydane akty normatywne, które są sprzeczne z prawem międzynarodowym lub za nie wydanie aktów normatywnych wymaganych przez prawo międzynarodowe, za bezprawny w świetle prawa międzynarodowego wyrok. Niekiedy dzieli się odpowiedzialność państwa na bezpośrednią (odpowiedzialność za swe własne działania, czyli za działalność swych organów, w ramach ich kompetencji) i pośrednią (za działanie organów przekraczających swe kompetencje, za działanie osób prywatnych, zarówno obywateli własnych jak i cudzoziemców). Realizacja odpowiedzialności może nastąpić w wyniku dwustronnych ustaleń, osiągniętych na drodze dyplomatycznej, w efekcie postępowania arbitrażowego lub sądowego, albo nawet w wyniku zastosowania środków odwetowych i sankcji.

Realizacja odpowiedzialności może nastąpić w formie:

  • przywrócenia stanu poprzedniego (restytucji)

  • wynagrodzenia szkody (reparacji), jeśli restytucja obiektywnie nie jest możliwa; wynagrodzenie szkody następuje zazwyczaj w formie odszkodowania pieniężnego

  • zadośćuczynienia (dania satysfakcji), za szkodę o charakterze niematerialnym; w praktyce stosowane jest wyrażenie ubolewania, przeproszenie, zapewnienie, że w przyszłości podobne fakty nie będą maiły miejsca.

Podobne prace

Do góry