Ocena brak

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za odszkodowania sądowe

Autor /michol Dodano /22.07.2011

 • Wyrok z 2003 roku w sprawie Gerhard Köbler przeciwko Austria

 • Chodziło o to, że w Austrii po przepracowaniu 15 lat w szkole profesorowie uniwersyteccy dostawali dodatek. Köbler część z tych 15 lat przepracował w innym państwie członkowskim a Austria powiedziała, że w związku z tym dodatek mu się nie należy. Köbler uznał, że sąd błędnie interpretuje prawo wspólnotowe. Sąd zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym, ale okazało się, że podobna kwestia była juz rozstrzygana, więc pytanie wycofano. Sprawa trafiła do sądu austriackiego - sprawa o odszkodowanie z powodu naruszenia prawa wspól­notowego przez sąd ostatniej instancji. Skarga ta miała charakter wyjątkowy, gdyż orzeczenia sądu ostatniej instancji są ostateczne i niepodważalne. Objęte są zasadą ochrony rzeczy osądzonej

ETS stwierdził, że:

 • Rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu na­ruszenia prawa wspólnotowego przez sąd ostatniej instancji należy do sądu krajowego wskazanego przez państwo członkowskie

 • Aby stwierdzić, czy sąd wystarczająco poważnie naruszył prawo wspólno­towe, trzeba wziąć pod uwagę specyfikę funkcji wymiaru sprawiedliwości oraz to, czy naruszenie prawa jest oczywiste;

 • Naruszenie jest wystarczająco poważne w każdym wypadku, w którym decyzja sadu w sposób oczywisty nie respektuje orzecznictwa Trybunału w danej dziedzinie

Trybunał potwierdził, że państwo członkowskie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone jednostkom wskutek oczywistego na­ruszenia prawa wspólnotowego przez sąd najwyższej instancji.

 • Odpowiedzial­ności tej nie można ograniczyć wyłącznie do przypadków naruszenia zasady bezstronności lub poważnego uchybienia sędziego, jeśli ograniczenie to pro­wadzi do wykluczenia tej odpowiedzialności w innych przypadkach oczywistego naruszenia prawa wspólnotowego

 • Była to sprawa z 2006 roku Traghetti del Mediterraneo SpA vs. Republika Włoska

  • Włoska ustawa wykluczała całkowicie odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkody wyrządzone jednostkom wskutek naruszenia prawa wspólnotowego przez sąd krajowy orzekający w ostatniej instancji, w sytuacji, gdy naruszenie to wynika z dokonanej przez ten sąd interpretacji przepisów prawa lub oceny okoliczności faktycznych i dowodów

  • Ograniczyła tę odpowiedzialność do wypadków naruszenia zasady bezstronności lub poważnego uchybienia sędziego

 • Państwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności również wtedy, gdy oczywiste naruszenie prawa wspólnotowego wynika z interpretacji przepisów prawa lub oceny okoliczności faktycznych i dowodów.

 • Prawo wspólnotowe zobowiązuje państwo członkowskie do zrekompenso­wania szkody wyrządzonej jednostce przez wystarczająco poważne na­ruszenie prawa wspólnotowego dokonane przez organ państwa. Odpowiedzialność odszkodowawcza stanowi nieodłączny element syste­mu Traktatu (zasada ogólna prawa wspólnotowego).

Do góry