Ocena brak

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za akty prawodawcze

Autor /michol Dodano /22.07.2011

  • W 1996 roku w orzeczeniu połączonym Brasserie du Pêcheur oraz Factortame Trybunał rozszerzył działanie zasady odpowiedzialności odszkodowawczej na inne naruszenia prawa wspólnotowego będące wynikiem działań legislacyjnych państwa a nie tylko brak transpozycji dyrektyw

  • CZEGO DOTYCZYŁA SPRAWA WW (w skrócie) Brasserie du Pêcheur wniosła skargę odszkodowawczą do sądu niemieckiego, bo poniosła straty wskutek utrzymywania przez RFN zakazu sprzedaży piwa, które nie spełniało określonych niemieckich norm. ETS uznał wcześniej te przepisy za niezgodne z TWE. Sprawa Factortame dotyczyła roszczeń hiszpańskich armatorów statków rybackich, którym władze brytyjskie odmówiły rejestracji pod banderą brytyjską (nie mogli łowić). ETS uznał prawo brytyjskie za niezgodne z prawem przedsiębiorczości.

  • Trybunał stwierdził, że:

   • Bezpośrednie stosowanie „stanowi tylko gwarancję minimum”,

   • Zasada odpowiedzialności państwa „nie może zostać wyłączona, jeżeli naruszenie dotyczy bezpośrednio stosowanych przepisów prawa wspólnotowego",

   • Odpowiedzialność powstaje „we wszystkich przypadkach naruszenia prawa wspólnotowego [...] Bez względu na to, jaki organ państwowy pogwałcił normy wspólnotowe [...}''

   • Szczegółowe warunki odpowiedzialności odszkodowawczej zależą od charakteru naruszenia prawa wspólnotowego

   • żeby określić te warunki trzeba przede wszystkim mieć na względzie:

 • Pełną efektywność norm wspólnotowych i efektywną ochronę praw, które one nadają

 • Zobowiązanie do współpracy nałożone na państwa członkowskie w traktacie

 • Odpowiedzialność państw członkowskich, w braku szczególnego uzasadnienia, musi być poddana takiemu samemu reżimowi jak odpowiedzialność WE w podobnych sytuacjach

 • Gdy naruszenie prawa wspólnotowego przez państwo członkowskie jest Powodowane przez władzę ustawodawczą działającą w takiej dziedzinie, w której dysponuje szerokim marginesem swobody decyzji odnośnie do podejmowania wyboru prawodawstwa, konieczne jest spełnienie trzech przesłanek

KRYTERIA BRASSERIE DU PÊCHEUR ORAZ FACTORTAME (KRYTERIA ODPOWIE­DZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO Z TYTUŁU BEZPRAW­NOŚCI LEGISLACYJNEJ):

 • Norma, na którą powołuje się skarżący, musi mieć na celu nadanie jednostce uprawnienia (ma miejsce pogwałcenie nadrzędnej normy pra­wa dotyczącej ochrony jednostek)

 • Naruszenie jest wystarczająco poważne (władze prawodawcze w spo­sób oczywisty i rażący przekroczyły granice swobody oceny)

 • Musi występować związek przyczynowo-skutkowy między naruszeniem i ciążącego na państwie członkowskim zobowiązania a poniesioną szkodą.

Kryteria pozwalające ustalić czy NARUSZENIE JEST WYSTARCZAJACO POWAŻNE

(ocena w tym względzie należy każdorazowo do sądów krajowych, te kryteria musi sąd krajowy wziąć pod uwagę):

 • Stopień jasności i precyzyjności naruszonej normy

 • Zakres swobody oceny pozostawionej przez naruszoną normę organom państwowym lub wspólnotowym

 • Zamierzony lub niezamierzony charakter popełnionego czynu lub wyrządzonej szkody

 • Naruszenie prawa wspólnotowego jest oczywiste, jeżeli było utrzymywane pomimo orzeczenia Trybunału stwierdzającego takie naruszenie (bez względu na tryb, w jakim zostało wydane)

 • Brak wykonania dyrektywy sam w sobie stanowi wystarczająco poważne naruszenie

Do góry