Ocena brak

Odpowiedzialność materialna pracowników

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Art. 114. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału.

Art. 115. Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

Art. 116. Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.

Art. 117. § 1. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia.

§ 2. Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.

Art. 118. W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni w częściach równych.

Art. 119. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

Art. 120. § 1. W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca.

§ 2. Wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach niniejszego rozdziału.

Art. 121. § 1. Jeżeli naprawienie szkody następuje na podstawie ugody pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, wysokość odszkodowania może być obniżona, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, a w szczególności stopnia winy pracownika i jego stosunku do obowiązków pracowniczych.

§ 2. Przy uwzględnieniu okoliczności wymienionych w § 1 wysokość odszkodowania może być także obniżona przez sąd pracy; dotyczy to również przypadku, gdy naprawienie szkody następuje na podstawie ugody sądowej.

Art. 1211. § 1. W razie niewykonania ugody przez pracownika, podlega ona wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd pracy.

§ 2. Sąd pracy odmówi nadania klauzuli wykonalności ugodzie, jeżeli ustali, że jest ona sprzeczna z prawem lub

Art. 122. Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

Odpowiedzialność materialna wspiera ochronę mienia pracodawcy. Dochodzenie odpowiedzialności materialnej uzależnione jest od woli pracodawcy. Prawo wyznacza jedynie granice, w jakich pracownik może ponosić odpowiedzialność materialną. Uzyskanie odszkodowania od pracownika, jeżeli strony nie zawrą ugody wymaga wstąpienia na drogę sądową. Ochrona wynagrodzenia za pracę uniemożliwia bowiem pracodawcy bezpośrednie dochodzenie odszkodowania (potrącenie z wynagrodzenia) bez zgody pracownika.

Muszą nastąpić następujące przesłanki (łącznie) aby można było pociągnąć pracownika do odpowiedzialności:

-bezprawność zachowania pracownika polegająca na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązku pracowniczego

-wina. Jest ona ujemną oceną przedmiotowej strony zachowania sprzecznego z porządkiem prawnym. Wina występuje w dwóch postaciach: umyślnej i nieumyślnej

-szkoda czyli uszczerbek w majątku pracodawcy, który by nie nastąpił gdyby pracownik należycie wykonywał swoje obowiązki

-związek przyczynowy. Pracownik odpowiada tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

Podstawowym sposobem naprawienia szkody jest odszkodowanie (jest to wyrównanie uszczerbku majątkowego przez zapłatę sumy pieniężnej stanowiącej ekwiwalent wyrządzonej szkody). Naprawienie szkody następuje w pieniądzu. Pracownik może jednak w drodze umowy zawartej z pracodawcą zobowiązać się np. do naprawienia uszkodzonej rzeczy.

Podobne prace

Do góry