Ocena brak

Odpowiedzialność konstytucyjna posła i senatora

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Odpowiedzialność posłów i senatorów – ulega istotnemu ograniczeniu z uwagi na instytucję immunitetu.

W zakresie nie objętym immunitetem ponoszą oni natomiast odpowiedzialność cywilną, pracowniczą, zawodową czy dyscyplinarną, tak jak wszyscy obywatele.

Posłowie / Senatorowie nie ponoszą prawnej odpowiedzialności ani przed swoimi wyborcami, ani przed swoim ugrupowaniem politycznym czy też parlamentem jako takim. (Nie można ich więc odwołać przed upływem kadencji, ani pozbawić mandatu uchwałą Izby).

Jedynym wyjątkiem jest możliwość pozbawienia mandatu na podstawie orzeczenia Trybunału Stanu, w przypadku naruszenia zakazów.

Natomiast za działalność parlamentarną i związaną z wykonywaniem mandatu posłowie i senatorowie podlegają odpowiedzialności przed Sejmem.

Regulamin Sejmu precyzuje procedurę tzw. odpowiedzialności regulaminowej posłów.

W przypadku, gdy poseł, senator nie wykonuje swych obowiązków lub zachowuje się w sposób nie odpowiadający godności posła, wówczas Prezydium Sejmu lub Komisja Regulaminowa i Komisja Spraw Poselskich mogą zwrócić uwagę, udzielić mu upomnienia lub nagany.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniach powoduje też obniżenie uposażenia i diety poselskiej.

Podobne prace

Do góry