Ocena brak

Odpowiedzialność członków zarządu

Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011

WŁADZE SPÓŁKI

 • Zarząd jest organem wykonawczym spółki:

  • reprezentowanie spółki

  • oprowadzenie jej spraw.

 • Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy.

 • Do zarządu mogą być powoływani wspólnicy jak i osoby spoza ich granic.

 • Umowa decyduje kto ustanawia członków zarządu, jeśli umowa nie stanowi to ustanawiają wspólnicy uchwałą. Członkowie zarządu mogą być w każdej chwili odwołani.

 • Zarząd reprezentuje spółką w sądzie i poza sądem. Prawo członka zarządu do reprezentowania rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i poza sądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa handlowego, w tym również zbywania i obciążania nieruchomości, a także ustanowienie i odwoływanie prokury.

 • W zarządzie wieloosobowym, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli brak jest postanowień umowy, wówczas w zakresie reprezentacji czynnej wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu bądź jednego członka zarządu z prokurentem.

PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI (jeżeli umowa nie stanowi inaczej):

 1. Każdy członek ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki

 2. Samodzielnie może prowadzić czynności nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spółki, ponad zwykły zarząd - uchwała wspólników, bezwzględna większość głosów

 3. Ustanowienie prokury wymaka zgody wszystkich członków zarządu ( odwołać może każdy członek ).

Może być Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna albo obie rady łącznie, bo organy kontrolne są fakultatywne - nie muszą występować. ( muszą, gdy kapitał 25 tys. i 50 wspólników ) Rada nadzorcza - przynajmniej 3 członków wybieranych uchwałą wspólników. Umowa spółki może ustanowić inny sposób powołania rady. Powołuje się ją na rok, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. Członkowie rady mogą być w każdej chwili odwołani.Komisja rewizyjna - składa się przynajmniej z 3 członków powoływanych i odwoływanych na tych samych zasadach co członkowie rady nadzorczej.

Zgromadzenie wspólników

 • najwyższy organ w spółce

 • uchwały wspólników zapadają na zgromadzeniu wspólników ( bez odbycia zgromadzenia mogą być podjęte jeśli wszyscy wspólnicy wyrażają na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte, bądź też wyrażą zgodę na pisemne głosowanie.

 • może być zwyczajne i nadzwyczajne:

Zwyczajne - w ciągu 6 m-cy po upływie każdego roku obrotowego. Jego przedmiotem jest:

 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły.
 • Podjęcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat o ile umowa spółki o ile umowa spółki przekazuje to do kompetencji zgromadzenia wspólników. ( art..221 ) 
 • Udzielenie władzom spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków ( w tych sprawach nie wolno głosować pisemnie - głosowanie osobiste ). 
 • Sprawy inne.

Nadzwyczajne

 • ( art.224 ) zwołuje się w przypadkach oznaczonych w k.h. lub umowie spółki, a ponadto, gdy właściwy organ lub osoba uprawniona do zwołania zgromadzenia uzna to za wskazane.
 • zgromadzenie zwołuje zarząd spółki, a w pewnych przypadkach Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna. Ponadto umowa spółki może przyznać takie uprawnienie innym osobom.

Podobne prace

Do góry