Ocena brak

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - W stronę człowieka

Autor /Horacy Dodano /26.04.2011

Każda epoka ma swój obraz Maryi i wydobywa z bogactwa darów, jakie złożył w Niej Bóg, te, które w danym czasie wydają się być najcenniejsze. Nasze czasy charakteryzują się szczególnym rozwojem nauk o człowieku, takich jak psychologia, socjologia, antropologia. Wyniki badań tych nauk mają wpływ na rozwój wiedzy teologicznej, winny zostać także  uwzględnione w dziedzinie kultu maryjnego. Marialis cultus formułuje ten postulat następująco: “W oddawaniu czci Najświętszej Dziewicy należy starannie zwrócić uwagę na osiągnięcia myśli, które są pewne i potwierdzone przez naukę ludzką. Przyczyni się to bowiem do usunięcia jednej z przyczyn trudności napotykanych w oddawaniu czci Matce Pana, to znaczy różnicy pomiędzy niektórymi treściami tej czci a dzisiejszymi poglądami antropologicznymi i sytuacją psychologiczno-społeczną, gruntownie zmienioną, w jakiej żyją i działają ludzie naszych czasów”.

Trudności przyjęcia tradycyjnego obrazu Maryi jako wzoru współczesnego człowieka są wielorakie. Jedną z nich jest daleko idąca idealizacja obrazu Maryi, sprawiająca, że Matka Chrystusa zdaje się być zbytnio oddalona od codziennych problemów, będących udziałem dzisiejszych ludzi. Forma i treść niektórych wypowiedzi o Maryi razi przesadą oraz akcentowaniem cudowności i nadzwyczajności. Zdarza się, że obraz pokornej Służebnicy Pańskiej nabiera cech bierności i bezwolności a postać Dziewicy przedstawiana bywa w kategoriach zamknięcia się w sobie, odizolowania  i odrzucenia wartości małżeństwa.

Charakterystyczne dla epok minionych sposoby przedstawiania Maryi były uwarunkowane ówczesnymi zapatrywaniami antropologicznymi. Kościół wprawdzie “cieszy się ciągłościa kultu", ale zdaje sobie sprawę, że dzisiaj trzeba szukać nowych form. Chodzi o takie przedstawianie Maryi, które ukaże, że Matka Chrystusa ma wiele do powiedzenia także współczesnemu człowiekowi. Że można i że warto Ją naśladować dzisiaj, w realiach naszego życia. Powrót do biblijnego obrazu Maryi pozwoli odnaleźć w Jej postawie te cechy, które nasza epoka tak uwrażliwiona na godność człowieka ceni najbardziej.

Maryja jest, jak podkreśla adhortacja, wzorem dla wszystkich wierzących. I to nie ze względu na warunki społeczno-kulturowe, w jakich żyła, ale dlatego, że “w określonej sytuacji swojego życia całkowicie i z poczuciem odpowiedzialności przylgnęła do woli Bożej”; że przyjęła słowo Boże i wprowadziła je w czyn; “że Jej działanie było ożywione miłością i wolą służenia; że okazała sie pierwszą i najdoskonalszą Uczennicą Chrystusa; a to z pewnością ma powszechną i trwałą wartość wzoru”.

Maryja jest jednak przede wszystkim wzorem dla kobiet. Marialis cultus wydobywa z biblijnego obrazu Matki Pana te cechy, które mogą stanowić wzór dla kobiet naszych czasów. Dzisiejsze kobiety, domagające się słusznie większego udziału w decyzjach o charakterze społecznym, winny dostrzec wzór w Maryi, dopuszczonej do dialogu z Bogiem oraz w sposób czynny i wolny zgadzającej się na “wydarzenie wieków”, jakim było Wcielenie Słowa. Wybierając dziewictwo, Maryja nie pogardziła dobrami małżeństwa i rodziny, ale postąpiła w sposób wolny i odważny, decydując sie na całkowitą służbę sprawie Bożej. Maryja, posłuszna woli Boga, nie jest bynajmniej przykładem bierności, skoro tak odważnie staje w Magnificat w obronie słabych i uciskanych i wielbi Boga zrzucającego mocarzy z tronów.

Cud w Kanie Galilejskiej ukazuje Ją pełną zatroskania o człowieka  i gotową przyjść mu z aktywną pomocą. To za Jej sprawą zrodziła się wiara wspólnoty Apostołów w zbawcze posłannictwo Jezusa. Wszystkie te przykłady wskazują, że Maryja “bynajmniej nie zawodzi wielu i to poważnych oczekiwań dzisiejszych ludzi”. Maryja jak podkreśla kard. Martini to kobieta pośród swego ludu, utożsamiająca się ze zwyczajnym człowiekiem  i jego troskami, ogarniająca całość ludzkich spraw, słuchająca jęków świata, nieustraszenie trwająca pod krzyżem. Dlatego warto się zachwycić pięknem Jej człowieczeństwa naszkicowanym na kartach Pisma świętego i podjąć wysiłek urzeczywistnienia go w naszym codziennym życiu.

Podobne prace

Do góry