Ocena brak

ODDYCHANIE KOMÓRKOWE

Autor /Tim Dodano /12.10.2011

Utlenianie biologiczne, zachodzące w żywych komórkach procesy rozkładu różnych substancji org., dostarczające niezbędnej do życia energii. Zewnętrznym przejawem oddychania komórkowego jest u większości organizmów żywych pobieranie tlenu, wydalanie dwutlenku węgla i wydzielanie ciepła.

Podłożem oddychania komórkowego zwanego tlenowym, właściwego zwierzętom, roślinom, grzybom, pierwotniakom i drobnoustrojom tlenowym (aerobionty) są kataboliczne procesy biochem.: rozkład sacharydów (I i II faza glikolizy lub fermentacji alkoholowej) i kwasów tłuszczowych (b-oksydacja Knoopa), przebiegające w cytoplazmie, oraz przemiany w cyklu Krebsa (w mitochondriach) wytwarzanego w obu tych procesach acetylokoenzymu A do dwutlenku węgla, jako ubocznego produktu oddychania komórkowego.

Źródłem różnych form energii (m.in. ciepła i energii magazynowanej w ATP) wyzwalanych w tych wieloetapowych przemianach, są gł. reakcje oksydo-redukcyjne, przede wszystkim zachodząca w łańcuchu oddechowym redukcja pobranego tlenu przez wodór do wody. W tym ujęciu oddychanie komórkowe są także procesy rozkładu substancji org. bez udziału tlenu, uwalniające energię w reakcjach oksydo-redukcyjnych; końcowymi akceptorami wodoru są w nich np. kwasy org. (fermentacja) lub związki nieorg.: siarczany, azotany i in., zastępujące tlen w łańcuchu oddechowym; takie utlenianie biol., właściwe anaerobiontom, zw. jest analogicznie oddychaniem komórkowym beztlenowym.

Zysk energ. jest największy w oddychaniu komórkowym tlenowym, najmniejszy w fermentacji, pośredni w oddychaniu komórkowym z nieorg. akceptorami wodoru. Oddychanie komórkowe jest wtórnym procesem dostarczającym energii, w którym jest wykorzystywana energia nagromadzona uprzednio w związkach org. podczas ich chemosyntezy lub fotosyntezy.

Podobne prace

Do góry