Ocena brak

Ochrona związkowa w ramach zwolnień grupowych

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Pracodawca jest obowiązany do konsultowania zamiaru przeprowadzenia zwolnienia grupowego z działającymi u niego zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli u pracodawcy nie działają organizacje związkowe, pracodawca przeprowadza te konsultacje z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie u niego przyjętym.

W terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia zawiadomienia zakładowych organizacji związkowych o zamiarze dokonania grupowego zwolnienia pracodawca i organizacje związkowe powinny zawrzeć porozumienia określające zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zwolnienia, a także obowiązki pracodawcy w zakresie niezbędnych do rozstrzygnięcia innych spraw pracowniczych, związanych z zamierzonym zwolnieniem.

Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi organizacjami związkowymi, pracodawca zawiera porozumienie z tzw. reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. W przypadku, gdy i takie porozumienie nie jest możliwe, pracodawca określa zasady postępowania dotyczące zwolnienia grupowego w formie regulaminu. Po zawarciu porozumienia, bądź ustaleniu zasad postępowania w regulaminie pracodawca zawiadamia na piśmie właściwy powiatowy urząd pracy o treści przyjętych w ten sposób ustaleń, dotyczących zwolnienia grupowego.

Podobne prace

Do góry