Ocena brak

Ochrona własności – roszczenia windykacyjne

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

WINDYKACYJNE – właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, aby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem wszystkim uprawnienie do władania rzeczą, muszą zaistnieć 2 elementy:

= samo roszczenie o wydanie rzeczy

= roszczenie wynikające z prawa własności

Ma charakter obiektywny, czyli o powstaniu tego roszczenia decyduje sam fakt naruszenia prawa własności. Czynna legitymacja przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi, oraz prokuratorowi i rzecznikowi praw obywatelskich, bierna legitymacja przysługuje osobie która faktycznie włada rzeczą. Osoba przeciwko której wystąpiono z roszczeniem windykacyjnym może:

= zaprzeczyć prawu własności żądającego wydania rzeczy

= podnieść zarzut braku legitymacji biernej twierdząc że nie jest we władaniu rzeczy

= podnieść zarzut hamujący gdy pozwanemu przysługuje skuteczne wobec wszystkich prawo do władania rzeczą

= zarzucić że właściciel żądający wydania rzeczy wykonuje swoje prawo sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Do góry