Ocena brak

Ochrona własności

Autor /Aureliusz Dodano /29.11.2011

Zadanie ustawodawstwa jest ustalenie takich form aby własność chronić przed innymi.

Roszczenia windykacyjne (art. 221 KC) – właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba ,że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą

Roszczenia negatoryjne (art. 222 KC) – przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń..

Dodatkową ochrona własności jest powództwo o ustalenie prawa. Wynika ono z art. 183 KC .

Każda osoba , która jest zainteresowana, może żądać ustalenia przez sąd istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego.

Roszczenie o zwrot pożytków (art. 224 KC)to co się osiąga z posiadania rzeczy

Roszczenie o odszkodowanie za szkodę (art. 225 KC) – spowodowane zużyciem rzeczy, pogorszeniem lub utratą.

Roszczenie z tytułu nakładów jakie dokonał władający rzeczą np. przy ulepszeniu dzierżawionego mieszkania.

Podobne prace

Do góry