Ocena brak

Ochrona środowiska

Autor /GicearoKeella Dodano /18.01.2007

Prawo ochrony środowiska 15.03.2009r
Obecnie zasada zrównoważonego rozwoju to też zasada PA.
Jest to zasada polityki ochrony środowiska.

Zasada kompleksowości ochrony art. 5 ust ochrony środowiska. Zakłada konieczność realizowania ochrony jednego lub kilku elementów przyrodniczych z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów. Jest ona też lementem szerokiej idei zintegrowanego podejścia ochrony środowiska. Traktowanie środowiska jako całości. Poprawna ochrona traktuje środowisko jako kompleks powiązanych elementów. Do zasady odwołują się normy prawa międzynarodowego art. 3 konwencji helsińskiej o ochronie środowiska morskiego obszaru morza bałtyckiego. Instrumentem prawnym tej zasady są zintegrowane pozwolenia środowiskowe.

Zasada prewencji (zapobiegania):
1.nakaz stosowania optymalnych technologii niezależnie od stopnia zagrożenia środ.
2.zakaz pogorszenia stanu środ.
3.reguła ostrożności, która pozwala na ograniczenie bądź zakaz produkcji określonych produktów o nie znanych skutkach ubocznych.
We współczesnym rozumieniu zasada prewencji zakłada konieczność zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na środ. u źródła ich powstania zamiast neutralizowania ich skutków po wystąpieniu szkody.
Zasada ta jes badzo znacząca ze względu na prewencyjny charakter.
Na regułę prezorności powołują się przepisy prawa wewnętrznego i międzynarodowego.
Regułę tę uwzględnia deklaracja z 1992 r. Rio de Janeiro. Jeżeli istnieje groźba wyrządzenia poważnych lub nieodwracalnych skutków to brak dowodów naukowych nie może być przyczyną zaniechania podjęcia efektywnych środków zapobiegawczych.

Zasada materialnej odpowiedzialności (zasada sprawca zanieczyszczenia płaci)-
w prawie wspólnotowym pojawiła się 07.1972 r. w Karcie Europejskiej na temat środ.. Wiąże się z aspektami ekonomicznymi, zwłascza z systemem opłat za korzystanie ze środowiska. Zaniecyszczający ponosi koszty działań związne z naprawieniem szkód prez niego wyrządzonych. Ta zasada znajdują się w wielu aktach prawnych, ale jest trudna do zdefiniowania ze względu na jej charakter. Występują tu uwarunkowania prawne, społeczne, ekonomiczne i tworzą niejednorodny kształt.

Ta zasada występuje w 2 znaczeniach:
1.w znaczeniu szerszym-sprawca zanieczyszczenia ponosi odpowiedzialność finansową w pełnym zakresie za szkody spowodowane przez własną działalność niezależnie od tego czy działalność jest zgodna z prawem czy nie,
2.w znaczeniu węższym-sprawca zanieczyszczenia ponosi finansową odpowiedzialność za nieprzestrzeganie standardów wprowadzonych w ramach jurysdykcji.
Sprawcą zanieczyszczenia-jest to podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio powoduje szkody w środ. lub stwarza warunki do powstawania szkód.
Zanieczyszczenia-to każde wprowadzenie przez człowieka bezpośrednio lub pośrednio do środ. substancji lub energii, która powoduje szkodliwe konsekwencje:
1.

Podobne prace

Do góry