Ocena brak

Ochrona środowiska

Autor /Chubdiggiligo Dodano /24.06.2007

1. Konstytucyjne podstawy o ochronie środowiska
W systemie krajowym podstawowym aktem jest Konstytucja. W art. 5 zawarte jest prawo ustrojowe dotyczące ochrony środowiska. Konstytucja należy do aktów rzadko zmienianych. II rozdział dotyczy praw i wolności gospodarczych. Konstytucję stosujemy bezpośrednio ale często jest odesłanie do przepisów szczegółowych. Obowiązki władz publicznych wynikające z art. 74: >prowadzenie polityki zapewniające bezpieczeństwa ekologicznego obcemu i przyszłemu pokoleniu (przepis ukierunkowany na działania polityczne a nie ustawodawcze)
>Obowiązkiem władz publicznych jest ochrona środowiska >obowiązkiem władz publicznych jest wsparcie działań obywateli w zakresie ochrony środowiska Art. 68 dotyczy ochrony zdrowia (obowiązkiem władzy publicznej jest negatywnym dla zdrowia skutkom ze skażenia środowiska. 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. 3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. 4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. 5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Art. 31 odnosi się do praw i wolności (z powodu ochrony środowiska jest możliwe ograniczenie praw) np. nie można zrobić ze swoim lasem tego, co się chce. 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Art. 86 wprowadza powszechny obowiązek dbałości o środowiska a zarazem odpowiedzialność za pogorszenie stanu środowiska. Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie, Zasady tej odpowiedzialności określa ustawie Ustawa z 27. 04. 2001 Prawo ochrony środowiska ( pierwsza była 28. 01. 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska). Znaczenie prawa ochrony środowiska dla całego systemu prawnego. Reguluje: >podstawowe pojęcia, >zasady ogólne, >przepisy o dostępie do informacji, >przepisy o polityce ochrony środowiska, >przepisy o oddziaływaniu na środowisko, > przepisy o odpowiedzialności za stan ochrony środowiska, >reguluje jakość środowiska, > ochronę powietrza, >ochronę przed hałasem, > ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

Podobne prace

Do góry