Ocena brak

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM – ONZ, Rada Europy, Unia Europejska

Autor /Donald Dodano /23.11.2011

Karta NZ mówi o popieraniu i zachęcaniu do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich bez względu na różnice rasy, płci, języka lub wyznania. ONZ winna popierać powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności bez względu na różnice rasy, płci, języka lub wyznania (art. 55). W wykonaniu tych postanowień ZO uchwaliło 10 grudnia 1948r. Powszechną Deklarację Praw Człowieka, która nie ma formalnie charakteru obowiązującego, lecz charakter zalecenia. Deklaracja ta zawiera wykaz podstawowych praw i wolności człowieka.

Są to:

elementarne prawa, jak: równość wszystkich ludzi bez jakichkolwiek dyskryminacji, prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby, prawo do równej ochrony prawnej i sądowej

– obywatelskie i polityczne prawa i wolności, jak: prawo do obywatelstwa, prawo azylu, wolność poruszania się, prawo do własności, wolność myśli, sumienia, zgromadzeń, powszechne prawa wyborcze

– prawa społeczno - gospodarcze, jak: prawo do pracy, równej płacy, do tworzenia związków zawodowych, do wypoczynku, płatnych urlopów, zabezpieczenia, nauki i uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa

Wkrótce w 1966r. przygotowano umowy międzynarodowe, które mogłyby być przyjęte przez państwa w sposób wiążący (weszły w życie rok później):

  • Pakt o prawach obywatelskich i politycznych: wszystkie elementarne prawa oraz obywatelskie i polityczne prawa i wolności (patrz wyżej) oraz prawo ludów do samostanowienia, zakaz niewolnictwa i poddaństwa, prawo do nietykalności osobistej, swobody poruszania się, prawo wyborcze itp.

  • Pakt o prawach ekonomicznych, społecznych i kulturalnych: powyższe prawa społeczno - gospodarcze oraz prawo do ochrony zdrowia, odpowiedniego poziomu życia itp.

Konwencje o charakterze partykularnym, chroniące pewne kategorie podmiotów:

  • o prawach politycznych kobiet

  • o obywatelstwie kobiet zamężnych

  • o eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet

  • o prawach dziecka

  • w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej

Jednym z głównych obszarów zainteresowań Rady Europy jest ochrona i rozwój praw człowieka. Ich przestrzeganie traktuje Rada jako niezbędny warunek demokracji. Obowiązująca od 1953r. europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności obejmuje zasadniczy katalog praw, który w ciągu następnych lat wzbogacono 11 protokołami dodatkowymi. Kontrola realizacji konwencji sprawowana jest przez Europejską Komisję Praw Człowieka i Europejski Trybunał Praw Człowieka. Drugim regionalnym traktatem jest Karta Socjalna przyjęta w Turynie w 1961r. wraz z Protokołem Dodatkowymi (1988r.) i Zmieniającym (1991r.)

Rozwój i umacnianie poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód to cel współpracy państw Unii Europejskiej w ramach II filaru - politycznego na poziomie międzyrządowym.

Do góry