Ocena brak

Ochrona pracownika w związku ze zmianą pracodawcy (transfer przedsiębiorstwa) w europejskim prawie pracy

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Właściwym aktem w tej sprawie jest Dyrektywa 2001/21/WE z dnia 12 marca 2001 w sprawie zbliżania ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów. Dyrektywa ta powstała na bazie art. 94 traktatu tworzącego Wspólnotę Europejską. Akt wspólnoty z 12 marca 2001 ma zastosowanie do podmiotów, które na skutek przejęcia, czy łączenia stają się nowym podmiotem gospodarczym. Nie ma tu znaczenia czy jednostka ta jest była nastawiona na osiąganie lub nie, zysku. Trzeba zaznaczyć że są dwa wyłączenia, otóż wyłączony jest spod tej regulacji organ administracji publicznej, który został włączony pod inny organ czy też przeniesiony. Ponieważ jest to czynione za pomocą decyzji organu wyższego stopnia. Włączone jest również przejęcie statków morskich.

Ochrona pracowników przejmowanych przedsiębiorstw lub ich części, zamieszczona jest w rozdziale II niniejszej dyrektywy (art. 3 – 6). Możemy w nim przeczytać, że przejęcie danej firmy nie stanowi, podstawy do zwolnienia pracowników, chyba że ważne względy ekonomiczne techniczne lub organizacyjne, powodują zmiany w stanie zatrudnienia. Jednak, dyrektywą jest objęta w szczególności ochrona osób z racji wieku, niepełnosprawności, inwalidztwa.

Natomiast w art. 3 ust 1 akapit 2 ochroną nie obejmuje się tych kategorii pracowników, których nie uwzględnia w naszym przypadku Kodeks Pracy, głównie chodzi o młode osoby, mające większe szanse na znalezienie nowej pracy. Zaznaczone jest również, że jeżeli warunki umowy o pracę lub stosunku pracy ulegną znacznej zmianie przez przejęcie lub łączenie, wówczas stosuje się przepisy krajowe o rozwiązaniu stosunku pracy z winy pracodawcy. Ważnym elementem jest również to, że wszelkie świadczenia i zobowiązania na rzecz pracowników przenoszą się ze zbywającego na przejmującego przedsiębiorstwo, chyba że została już wprowadzona procedura upadłościowa.

Tutaj stosuje się procedurę krajową, jednak pamiętać należy że można, jeżeli jest to jeszcze możliwe, aby układy zbiorowe pracowników wraz ze zbywającym i przejmującym dogadali się do nowych może mniej korzystnych warunków pracy. Ta sugestia jest po to aby nie likwidować firm a starać się je „wypchnąć z dołka”. Ważnym elementem jest to, że za każdym razem nie zależnie od tego czy pracownicy mają swojego przedstawiciela czy nie, muszą być z należytym wyprzedzeniem poinformowani o danej sytuacji.

Podobne prace

Do góry