Ocena brak

Ochrona pozaprocesowa pretora

Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011

    Na ochronę pozaprocesową składały się interdykty i przywrócenie do stanu pierwotnego. Interdykt (interdictum) był to wydany przez magistraturę zakaz lub nakaz pewnego działania lub zaniechania. Celem jego wydania było przeciwdziałanie sprzecznemu z prawem stanowi rzeczy. Istniały interdykty restytucyjne (nakaz wydania rzeczy), ekshibitoryjne (nakaz przedłożenia rzeczy) i prohibitoryjne (zakaz działania sprzecznego z prawem). W przypadku wykonania interdyktu uznawano spór za zakończony, w przeciwnym razie poszkodowany miał prawo do wszczęcia procesu. Przywrócenie do stanu pierwotnego ( in integrum restitutio) było to zarządzenie magistratury uchylające niekorzystne skutki czynności prawnej.

    Prawo do tego żądania przysługiwało poszkodowanemu małoletniemu (poniżej 25 roku życia), który poniósł stratę w związku z brakiem doświadczenia życiowego, w stosunku do czynności zawartych pod wpływem błędu (error), przymusu psychicznego (metus), prawdopodobnie podstępu (dolus) oraz osobie która poniosła uszczerbek majątkowy z mocy prawa, zwłaszcza na skutek uzasadnionej nieobecności. Restytucja była zarządzeniem subsydiarnym, tzn. można ją było zastosować jedynie w przypadku braku innych możliwości prawnych dochodzenia swoich praw. Czynność taką uznawano za niebyłą, należało ubiegać się o to prawo w danym terminie.

Podobne prace

Do góry