Ocena brak

Ochrona posiadania

Autor /Roch Dodano /18.11.2011

Pretor chronił posiadaczy udzielając im interdyktów, które były środkami ochrony pozaprocesowej.

Interdykty retinendae possessionis służyły do ustalenia, który z przeciwników „utrzyma się” przy posiadaniu rzeczy spornej:

  • interdykt uti possidetis dotyczył posiadania nieruchomości; przy posiadaniu utrzymywał się ten, który w chwili wydania interdyktu był posiadaczem niewadliwym

  • interdykt utrubi dotyczył posiadania ruchomości, a przede wszystkim niewolników; zwyciężał ten, który w ciągu roku poprzedzającego wydanie interdyktu dłużej posiadał rzecz sporną w sposób niewadliwy

Interdykty recuperandae possessionis służyły do odzyskania posiadania wyraźnie utraconego:

  • interdykt unde vi przysługiwał niewadliwemu posiadaczowi, któremu nieruchomości zabrano siłą, można go było wnieść w ciągu roku od chwili wyzucia posiadania

  • interdykt de vi armata stosowano jeżeli posiadanie wyzuto przy użyciu siły zbrojnej

  • interdykt de precario stosowano przeciw prekarzyście, który nie zwrócił rzeczy otrzymanej w precarium.

Podobne prace

Do góry