Ocena brak

Ochrona interesów finansowych UE w Polsce

Autor /Dzixon Dodano /04.07.2007

1. OCHRONA INTERESÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ.

Budżet UE, który jest finansowany z pieniędzy europejskich podatników, pozwala na realizowanie politycznych i gospodarczych celów Unii a także wspólnych polityk ? od instrumentów strukturalnych, poprzez restrukturyzację obszarów wiejskich po badania naukowe. Właściwie działający system ochrony wspólnotowych interesów finansowych chroni także funkcjonowanie jednolitego rynku, na którym zagwarantowany jest swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału w powiązaniu z likwidacji granic wewnętrznych.
Warto zwrócić uwagę, iż państwa członkowskie samodzielnie wydatkują, zarządzają i kontrolują środki wspólnotowe. Zazwyczaj jako pierwsze uzyskuje również informacje o nieprawidłowościach związanych z wydatkowaniem tych funduszy. Jednakże należy pamiętać, że środki prawa karnego ? również w zakresie ochrony interesów finansowych UE ? leżą wyłącznie w gestii państw członkowskich. Zgodnie z Traktatem o Wspólnocie Europejskiej konstytuującym zasadę asymilacji państwa członkowskie ?podejmują takie same działania do walki z oszustwami godzącymi w interesy finansowe Wspólnoty, jakie stosuje do walki z oszustwami godzącymi w ich własne interesy finansowe? (art. 280 ust. 2 TWE w zw. z art. 10 TWE). Z racji tego, że za wykonanie budżetu UE odpowiada Komisja Europejska, zobowiązana jest również chronić go przed nadużyciami. Komisja przekazała wykonanie obowiązku ochrony interesów finansowych UE Europejskiemu Biuru ds. Przeciwdziałania Oszustwom (OLAF). Zadaniem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych jest ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, zwalczanie nadużyć finansowych, walka z korupcją i wszelką inną nielegalną działalnością, w tym również z wszelkimi wykroczeniami w samych instytucjach europejskich, pociągającymi za sobą skutki finansowe. W roku 2005 odsetek środków finansowych, co do którego istnieje podejrzenie, że wystąpiły nadużycia, wyniósł 0,05% wydatków na rolnictwo i 0,53% wydatków z funduszy strukturalnych i spójności. Komisja spisała na straty jako niemożliwe do odzyskania środki w wysokości 90 mln EUR, czyli około 0,09% budżetu UE. Pod względem administracyjnym OLAF jest służbą Komisji Europejskiej, pozostaje jednak niezależny w swoich funkcjach dochodzeniowych. Ponadto, zadania OLAF obejmuje ?wszystkie działania związane z ochroną interesów Wspólnoty przed nieprawidłowościami, które mogą prowadzić do wszczęcia postępowań administracyjnych lub karnych? (punkt 6 preambuły Decyzji Komisji ł52/99).
OLAF wypełnia zadania związane z ochroną interesów finansowych UE poprzez :
_ przygotowywanie propozycji legislacyjnych;
_ gromadzenie i analizowanie informacji o niepożądanych zjawiskach oraz tworzenie koncepcji przeciwdziałania im;
- prowadzenie dochodzeń administracyjnych:
a) zewnętrznych ? w państwach członkowskich oraz ? w przypadku zawarcia umów międzynarodowych ?

Podobne prace

Do góry