Ocena brak

Ocena zdolności kredytowej

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

 

Bank uzależnia przyznanie kredytu – jego wysokość, termin spłaty i oprocentowanie – od zdolności kredytowej kredytobiorcy, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z jego oprocentowaniem w umownych terminach spłaty, przy czym kredytobiorca ma obowiązek przedłożyć dokumenty i informacje konieczne dla dokonania oceny w tym zakresie. Najważniejszymi dokumentami dla banku w przypadku podmiotów gospodarczych są: rachunek zysków i strat, dane bilansowe, służące ocenie sytuacji finansowej bieżącej i przewidywanej oraz rachunek przepływów środków pieniężnych (cash flow) .

Metody oceny zdolności kredytowej stosowane przez banki są różnorodne. Ich opis i szczegółowe wskazówki znajdują się w instrukcjach kredytowych banku. Najczęściej banki stosują kilka metod jednocześnie, ich wybór zależy od:

 • rodzaju kredytu (na cele bieżące czy inwestycyjne, złotowy czy dewizowy)

 • osobowości prawnej( podmiot gospodarczy będący osobą prawną czy osobą fizyczną)

 • innych uwarunkowań gospodarczych ( np. likwidacja, upadłość)

 • Ocena zdolności kredytowej polega na analizie wskaźnikowej i jakościowej.

  Analiza wskaźnikowa polega na obliczaniu wskaźników w 4 podstawowych obszarach:

   

  Analiza jakościowa oparta jest na:

  • ocenie dotychczasowego wywiązywania się z zobowiązań:

  • informacjach uzyskanych w drodze wywiadów

  • analizie Swot

  • ocenie biznes planu

   

  Podstawowym warunkiem uniknięcia przez bank ryzyka niewypłacalności kredytobiorcy jest udzielenie kredytu przedsiębiorstwu, którego bieżąca i przewidywana efektywność gospodarowania oraz stan majątkowy zapewniają wypłacalność gwarantującą zwrot kredytu z należnymi odsetkami w wysokości i terminie wynikającym z umowy kredytowej. Pierwszym i decydującym kryterium przy rozpatrywaniu jakiegokolwiek wniosku kredytowego i przy kontroli zabezpieczenia kredytu jest zatem ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa czy tez osoby fizycznej.

   

  Banki zostały w ten sposób upoważnione i zobowiązane do różnicowania warunków udzielania kredytów, a nawet do uzależnienia ich wysokości oraz terminu spłaty od oceny działalności gospodarczej kredytobiorców i od efektywności wykorzystania środków produkcji, jak też celu, jakiemu kredyt ma służyć.

   

  Źródła informacji możemy podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne to te, które obejmują dotychczasowe dane banku o kliencie(jego sytuacji finansowej, wielkości obrotów, dyscypliny płatniczej itp.) Zewnętrzne pochodzą od osób trzecich: urzędów, sądów, innych banków, biur konsultingowych itd. Wyniki oceny zdolności kredytowej podlegają stałej aktualizacji w okresie wykorzystania kredytów.

   

  Istnieje kilka podziałów oceny zdolności kredytowej. Można m.in. podzielić ją na:

  1. formalno – prawną oznaczającą możliwość występowania jako strona umowy kredytowej,

  2. zdolność w rozumieniu ekonomicznym, która oznacza dysponowaniem przez przedsiębiorstwo kapitałem, pozwalająca na generowanie przepływów finansowych w wysokości zapewniającej terminową obsługę zadłużenia.

   

  Ze względu na horyzont czasowy wyróżniamy zdolność kredytową przedsiębiorstwa:

  • bieżącą- średnioterminową, dotyczy niedalekiej przyszłości (od 2 do 3 lat). Przeprowadza się ją przed udzieleniem kredytu krótko- i średnioterminowego

  • perspektywiczną-długoterminową, dotyczy bardziej odległej przyszłości przeprowadza się ją przed udzieleniem kredytu długoterminowego.

   

  Badanie zdolności kredytowej nie jest czynnością jednorazową, lecz procesem. Bank jest zainteresowany bowiem zarówno bieżącą rentownością i efektywnością, jak i przyszłą, gdyż zdolność kredytową może mieć tylko przedsiębiorstwo rentowne i to takie, którego bieżąca i przewidywana efektywność finansowa działalności gospodarczej oraz stan majątkowy stanowią pełne zabezpieczenie wobec wszystkich wierzycieli. Badanie sprowadza się do przeprowadzenia, na podstawie sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku wyników, zestawienia przepływów), szeregu analiz w celu określenia stanu ekonomiczno – finansowego przedsiębiorstwa.

  W przypadku kredytowania działalności bieżącej ocenie podlega bieżąca zdolność kredytowa, czyli efektywność finansowa i stan majątkowy, co jednocześnie oznacza, ze przedmiotem badań staje się rentowność działalności, płynność finansowa, struktura finansowego pokrycia majątku i gospodarka potencjałem.

 

Podobne prace

Do góry