Ocena brak

OCENA WIELOKRYTERIALNA

Autor /roman Dodano /25.03.2011

Metoda oceny przedsięwzięcia oparta na systemie wagowym odniesionym do wybranych kryteriów oceny. Metoda ta na ogół nie opiera się na kryterium pieniądza lecz na bardziej ogólnych kryteriach odniesionych do strategii bądź potrzeb przedsiębiorstwa. W ten sposób mogą być brane pod uwagę efekty jakościowe, ilościowe, pieniężne i niepieniężne. Modele wielokryterialne umożliwiają zebranie wyczerpujących informacji dotyczących ocen cząstkowych i ich integrację w sposób nie zubożający i deformujący ich treści.

Ocena wielokryterialna może być realizowana w dwóch systemach:

zero - jedynkowym - polegającym na akceptacji bądź negacji przedsięwzięcia w odniesieniu do przyjętego kryterium

- wagowym - polegającym na nadaniu wagi poszczególnym kryterium; waga jest odbiciem priorytetów przedsiębiorstwa; suma wag dla wszystkich kryteriów powinna wynosić jeden.

System zero - jedynkowy jest zazwyczaj niewystarczający i jeśli kilka przedsięwzięć pozytywnie przejdzie przez eliminacje poddaje się je ocenie z wykorzystaniem systemu wagowego.

Podobne prace

Do góry