Ocena brak

Ocena okresowa pracownika

Autor /Yulia Dodano /21.04.2011

 

Należy odróżnić ocenianie pracowników od ich ewidencjonowania. W firmie wprowadzony jest komputerowy system ewidencjonowania pracowników. Odpowiada on systemom standardowym tj. systemom stosowanych w innych firmach, ale jest on przystosowany do potrzeb konkretnego miejsca pracy. W arkuszu ewidencyjnym znajdują się podstawowe dane o pracowniku odpowiednio zakodowane. Za prowadzenie ewidencji i zachowanie tajemnicy służbowej odpowiada szefowa biura działu kadr. Danych znajdujących się w arkuszu ewidencyjnym nie powtarza się w arkuszu ocen pracowniczych. Informacje o ocenianym pracowniku sprowadzają się do numeru ewidencyjnego, imienia i nazwiska, zajmowanego stanowiska, określania miejsca pracy. Arkusze ocen dostosowane są do specyfiki stanowiska, które zajmuje oceniany pracownik. Inne są kryteria oceniania pracowników szeregowych, a inne dla osób na stanowiskach kierowniczych. Kryteria według których oceniani są pracownicy są starannie dobrane i przemyślane. Zawsze są one konsultowane z osobami, które tą ocenę przeprowadzają, są to bezpośredni przełożeni ocenianych osób. Kryteria są jasne, zrozumiałe, także dla ocenianych, są to kryteria mierzalne. Nie ocenia się cech osobowych pracownika, są jednak wyjątki od stosowania tej reguły. Cechy osobowe oceniane są w przypadku osób pracujących jako ochroniarze. W tym celu angażuje się do pomocy psychologa, który pomaga opracować odpowiednie kryteria oceny, przygotowuje odpowiednie testy i obiektywnie je interpretuje. Ale przede wszystkim w firmie ocenia się umiejętności pracownika, jego zachowanie oraz efekty jego pracy.

Oceniani są wszyscy pracownicy w firmie, łącznie z kadrą kierowniczą. Ze względu na czasochłonność procesu oceniania, program ten jest podzielony na poszczególne etapy.

Procedura oceniania ma formę rozmowy oceniającej. Opiera się ona na porównaniu samooceny dokonanej przez pracownika z oceną jego przełożonego. Na kilka dni przed rozmową oceniającą, pracownicy otrzymują arkusze ocen. W tym samym czasie identyczne arkusze otrzymują bezpośredni przełożeni, którzy będą przeprowadzać rozmowę oceniającą. Każda z tych osób osobno dokonuje oceny według podanych arkuszy kryteriów. W określonym terminie oceniający i oceniany spotykają się i porównują dokonane przez siebie oceny. Jeśli oceniający dał wyższą ilość punktów, niż oceniany, za ostateczną ocenę uznaje się ocenę przełożonego. W przeciwnym wypadku możliwe jest wprowadzenia zmian przez przełożonego , jeśli podwładny przekonał go co do słuszności swej oceny. Jeżeli zaś rozbieżności są zbyt duże i nie do usunięcia w trakcie rozmowy pozostaje odwołanie się do zwierzchnika wyższego szczebla. Rozmowa oceniająca jest okazją do dyskusji, wymiany poglądów, lepszego poznania się przełożonego i podwładnego. Oceny okresowe przeprowadzane są regularnie co dwa lata.

Podobne prace

Do góry