Ocena brak

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ

Autor /Mark Dodano /04.08.2011

Wg. Radlinskiej – Pedagogika społeczna jest nauką praktyczną, rozwijającą się na skrzyżowaniu nauk o człowieku, biologicznych i społecznych z etyką i kulturoznawstwem ( teorią i historią kultury) dzięki własnemu punktowi widzenia. Można go najkrócej określić jako zainteresowanie wzajemnym stosunkiem jednostki i środowiska, wpływem warunków bytu i kręgu kultury na człowieka w różnych fazach jego życia, wpływem ludzi na zapewnienie bytu wartościom przez ich przyjęcie i krzewienie oraz przetwarzanie środowisk siłami człowieka w imię ideału.Obszary zainteresowań:

1. Środowisko życia człowieka:

- środowisko naturalne – rodzina, grupa rówieśnicza

- środowisko wychowania instytucjonalnego – kulturowo – oświatowe, opiekuńczo – wychowawcze

- instytucje wychowania pośredniego – telewizja, media, zakład pracy

2. Rodzaj działalności:

- działalność socjalno – wychowawcza w tym opiekuńczo – wychowawcza

- działalność kulturalna w tym społeczno – kulturalna

3. Problemy sieroctwa: problem rodziny niepełnej, rodziny czasowo niepełnej, problem kompensacji sieroctwa poprzez rodzinne formy kompensacji np. rodziny zastępcze, kompensacja całkowita

4. Formy pomocy rodzinie i dziecku

5. Pozarządowe formy pomocy: Stowarzyszenia Społeczne, Fundacje Społeczne, Ruchy Społeczne

6. Problemy czasu wolnego, badanie go w aspekcie wartości wychowawczych i patologii zachowań dewiacji

7. Media, telewizja, multimedia w aspekcie szans rozwoju człowieka i zagrożeń

8. Problem przemian zachodzących w środowisku życia człowieka na skutek transformacji społ., polit., ekonomicznej, kulturowej. Skutki tej transformacji: bezrobocie, bezdomność, ubóstwo, wzrost agresji, przestępczość. Bada te problemy z punktu widzenia dziecka, funkcjonowania rodziny, jej dysfunkcjonalności

9. Problem wartości

10. Mała ojczyzna – środowisko lokalne,

11. Duża ojczyzna – problem integracji Europy, kształtowania określonych postaw, tolerancji wobec inności, kształtowanie tożsamości.

Podobne prace

Do góry