Ocena brak

Obserwacja psychologiczna

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Jest jedną z najszerzej stosowanych metod i to nie tylko w psychologii. W czasie obserwacji rejestrujemy czynności, reakcje i zachowania jednostki. Często w bardzo krótkim czasie trzeba zarejestrować wiele czynności, czy czynników występujących w danej sytuacji. Obserwowany czynnik czasami trwa krótko i nie zawsze wystąpi po raz drugi. W czasie obserwacji oczekuje się zjawisk, które mogą wystąpić. Cechy dobrej obserwacji to obiektywność, określony cel, dokładność i szczegółowość, systematyczność i planowość.

Kwestionariusze osobowości

Są metodami szeroko stosowanymi w różnych badaniach. Wydawałoby się, że tak popularna metoda powinna być jednoznaczne oceniana, a tak nie jest. Każdy zestaw pytań można nazwać kwestionariuszem, ale nie znaczy to, że jest on metodą badań dającą wiarygodne dane. W psychologii kwestionariusz jako

metoda badań jest sprawdzonym zestawem zagadnień lub specjalnie dobranych pytań, do których osoba badana wyraża swój stosunek. Jako metoda badań musi podlegać określonym rygorom i odpowiadać ustalonym zasadom. Przed dopuszczeniem do badań powinien być sprawdzony na tzw. Grupach skrajnych,

o których wiadomo, że różnią się wyraźnie daną właściwością. Wyróżniamy dwa rodzaje kwestionariuszy ; jeden do badania różnych dziedzin działalności jednostki i ustosunkowywania się do różnych sytuacji, drugi do badania osobowości jednostki, jej właściwości psychicznych lub wykrywania zaburzeń psychicznych.

Eksperyment psychologiczny

Polega na wywoływaniu pożądanego zjawiska, które możemy powtórzyć i zarejestrować ( przeprowadzać wielokrotnie ). Przy pomocy eksperymentu próbujemy określić zachowanie się człowieka. Wyróżniamy dwa rodzaje eksperymentów psychologicznych; laboratoryjny i naturalny.

Testy psychologiczne

To zbiory pytań i sytuacje służące do badania własności jednostek lub grup przez wywoływanie u nich określonych, obserwowalnych, reakcji werbalnych lub niewerbalnych, będących w miarę możności reprezentatywnymi próbkami ich zachowania. Kryteriów podziału testów może być wiele, ale najczęściej przyjmuje się dwa : merytoryczne ( określające co test mierzy ) i metodyczne ( wyjaśniające jak test mierzy daną właściwość psychiczną ).Do pierwszej grupy zalicza się ;

-testy zdolności- wyodrębnia się tu dwie podstawowe grupy ; testy inteligencji i testy zdolności specjalnych,

-testy osobowości- ustalające rodzaje zachowania się jednostki i jej funkcjonowania. Nie otrzymuje się tu wyników „lepszych” i „gorszych” jak w testach zdolności, ale stwierdza się występowa nie lub nie danej właściwości psychicznej testy wiadomości- są sprawdzeniem wiadomości osoby badanej.

Do drugiej grupy zaliczamy :

-testy słowne ( werbalne )polegające na słownym sformułowaniu zadań, na które badany ma udzielić słownych odpowiedzi,

-testy wykonania- zawierające zadania czynnościowe,

-testy projekcyjne ( rzutowania )- których rozwiązanie polega na ustosunkowaniu się do podanej sytuacji, która nie jest jasna i wyraźnie przedstawiona.

Podobne prace

Do góry