Ocena brak

OBROTY WEWNĘTRZNE

Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki, to grupa zdarzeń występujących w jednostce gospodarczej, w wyniku których jednostka wykorzystuje na własne potrzeby wytworzone przez siebie wyroby gotowe bądź też usługi. Do zdarzeń tych można zaliczyć: 1) przekazanie wyrobów gotowych własnej produkcji do własnych sklepów detalicznych i hurtowni oraz na rzecz inwestycji; 2) przekazanie wyrobów gotowych własnej produkcji w formie darowizny; 3) różnice inwentaryzacyjne wyrobów gotowych; 4) wykonanie świadczeń na rzecz własnych inwestycji i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 5) odpisanie na pozostałe koszty operacyjne rozliczeń międzyokresowych jako nieprzydatnych; 6) odpisanie na pozostałe koszty operacyjne zaniechanej produkcji; 7) ponoszenie kosztów likwidacji i sprzedaży środków trwałych; 8) ponoszenie kosztów usuwania szkód losowych.

Przypadki te traktowane są jako sprzedaż wewnętrzna. Jednostka gospodarcza ponosi określony koszt wytworzenia produktów wykorzystanych wewnętrznie, który jest jednocześnie przychodem wewnętrznym. Fizycznym wyrazem tego przychodu są wytworzone produkty.

O.w. nie należy utożsamiać ze zmianą stanu zapasów produktów. W przypadku o.w. następuje wykorzystanie produktów, natomiast w przypadku zmiany stanu zapasów produktów zmienia się stan zapasów.

Cel. W jednostkach gospodarczych sporządzających rachunek zysków i strat w wersji porównawczej o.w. są drugą pozycją, obok zmiany stanu zapasów produktów, uwspółmierniającą przychody osiągnięte przez jednostkę w danym okresie z kosztami podstawowej działalności operacyjnej, poniesionymi w tym okresie. Pominięcie w ewidencji księgowej o.w. w jednostkach gospodarczych ujmujących koszty podstawowej działalności gospodarczej wyłącznie w układzie rodzajowym lub zarówno w przekroju rodzajowym, jak i kalkulacyjnym skutkuje nieprawidłową wysokością zmiany stanu zapasów produktów.

Podobne prace

Do góry