Ocena brak

OBRÓT WARTOŚCIAMI DEWIZOWYMI

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

0brotem wartościami dewizowymi w kraju jest zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodowa dokonywanie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami rozliczeń w walutach obcych albo przeniesienie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami własności wartości dewizowych, a także wykonywanie takich umów lub czynności.

Obrót wartościami dewizowymi jest drugą gałęzią obrotu!!

Ilekroć w ustawie jest mowa o równowartości danej kwoty wyrażonej w €, należy przez to rozumieć jej równowartość wyrażoną w walucie polskiej, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu €, lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu € oraz średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności.

Działalnością kantorową jest działalność gospodarcza prowadzona na podstawie zezwolenia, polegająca na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży.

Podobne prace

Do góry