Ocena brak

Obrót gospodarczy

Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011

Obrót handlowy (gospodarczy) odbywa się na podstawie różnych stosunków zobowiązaniowych, których źródłem są:

a) głównie umowa

b) inne zdarzenia:

- jednostronne czynności prawne

- decyzje upoważnionych organów państwowych

- bezpodstawne wzbogacenie i nienależne świadczenie

- ustawa

1. Leasing

Narodziny w USA - 1952 - dobra inwestycyjne i konsumpcyjne

Europa - lata 60

Wspiera postęp techniczny

Zalety:

-  płynności finansowej - wsparcie długiem

- poprawa zdolność kredytową

- stabilizacja warunków działania przedsiębiorstwa

- umożliwia elastyczne dostosowanie opłat

Regulacja prawna

- zasada swobody umów

- włączenie do umowy leasingowej ogólnych warunków i wzorów umów

Rodzaje leasingu

- bezpośredni - leasingodawca producentem; pośredni - transakcja 3 stronna - leasingodawca kupuje od producenta by przekazać do korzystania

- finansowy - długi okres czasu; operacyjny

- czysty; pełny - wraz z utrzymaniem

- zwrotny „sales back”

Prawny charakter leasingu

- podobny do umowy najmu, dzierżawy, umowy kredytowej

- ograniczony jest tylko do rzeczy

- umowa

* nienazwana

* konsensualna

* odpłatna

* podejmowana w zakresie działalności przedsiębiorstwa

* przedmiotem mogą być rzeczy ruchome i nieruchomości

* oddanie w używanie za opłatą

2. Franchising

Metoda rozszerzania rynków zbytu

Franchisingodawca:

- organizuje sieć placówek sprzedaży i usług

- udostępnienie franchisigobiorcy prawa do znaku towarowego

- przekazanie know - how

- modernizacja metod produkcji, handlu, usług

- wdrażanie innowacji

- szkolenie personelu

Franchisingobiorca

- prowadzi działalność

- wprowadza w życie wiedzę technologiczną i organizacyjną

- dba o jakość świadczonych usług i identyczność towaru

- często podpisują umowę o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej

- udzielenie jednorazowej opłaty za pozwolenie, licencję na działalność

- stała opłata od obrotów

Rodzaje:

- usługowy - Mac

- produkcyjny

- dystrybucyjny - tylko sprzedaż

3. Factoring

Rodzaj specjalistycznego pośrednictwa handlowego w, którym wyspecjalizowana instytucja finansowa nabywa w drodze cesji od przedsiębiorstw handlowych lub przemysłowych roszczenie o zapłatę należnych im kwot z różnych źródeł.

Rodzaje:

- otwarty - o przelewie wierzytelności powiadamia się dłużnika

- półotwarty - dłużnik zawiadamiany jedynie o konieczności dokonania zapłaty na rachunek factora

- tajny - dłużnik nie jest w ogóle powiadamiany

Factoring właściwy - factor przejmuje wszelkie wierzytelności dłużnika i zostaje obarczony ryzykiem wypłacalności else niewłaściwy

Podobne prace

Do góry