Ocena brak

OBRÓT GLOBALNY W GOSPODARSTWIE (PRZEDSIĘBIORSTWIE) ROLNICZYM

Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013

Obejmuje wszystkie produkty wytworzone w dziale produkcji roślinnej, zwierzęcej, przemyśle rolno-spożywczym oraz sprzedane usługi produkcyjne, łącznie z produktami wytworzonymi w danym dziale i w nim zużytymi na cele produkcyjne. Obrót globalny pod względem wielkości bezwzględnych jest większy od produkcji globalnej gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolniczego o produkty zużyte w tym samym dziale produkcji jako środki produkcji. Produkcja globalna ujmuje produkcję rolniczą wytworzoną w gospodarstwie (przedsiębiorstwie) rolniczym w okresie sprawozdawczym, zwykle w roku obrachunkowym, sprzedaną i zużytą w ramach obrotu wewnętrznego.

O.g.p.r. obejmuje obrót zewnętrzny i obrót wewnętrzny.

Obrót zewnętrzny związany jest ze sprzedażą wytworzonych w gospodarstwie (przedsiębiorstwie) rolniczym produktów. Może mieć charakter towarowy i nietowarowy.

Obrót zewnętrzny towarowy ma miejsce wówczas, gdy jego realizacja przyjmuje postać sprzedaży. Uzyskane w wyniku tej sprzedaży środki finansowe przeznaczane są na opłatę pracy, zakup środków obrotowych do produkcji, różnego rodzaju wydatki finansowe, modernizację, odtwarzanie trwałych środków produkcji itp. Obrót zewnętrzny jest częścią ruchu okrężnego środków obrotowych.

Obrót zewnętrzny nietowarowy, nazywany również obrotem naturalnym, ma miejsce wówczas, gdy wytworzone gotowe produkty rolnicze przeznaczane są na reprodukcję siły roboczej w gospodarstwie (przedsiębiorstwie) rolniczym. Do obrotu naturalnego zaliczamy produkty wytworzone w gospodarstwie (przedsiębiorstwie) rolniczym i przeznaczone na konsumpcję przez rolnika i jego rodzinę lub też na naturalną opłatę pracy najemnej.

Obrót wewnętrzny gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolniczego obejmuje produkty rolnicze towarowe i nietowarowe, zużyte między działalnościami produkcyjnymi, gałęziami i działami tego gospodarstwa. Produkty obrotu wewnętrznego nie uczestniczą w wymianie towarowej.

Podobne prace

Do góry