Ocena brak

OBRÓT DEWIZOWY W POLSCE

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Podstawowym kryterium rozróżnienia kategorii rezydenta i nierezydenta jest miejsce zamieszkania. Rezydentami są osoby fizyczne zamieszkałe w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju a także inne podmioty mające siedzibę w kraju posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów A contario nierezydentami śą os fizyczne mające zamieszkania za granicą.

Wyjątek od kryterium miejsca lub siedziby przy zaliczaniu podmiotów do kategorii rezydentów lub nierezydentów jest kryterium statusu dyplomatycznego lub konsularnego. Zgodnie z nim polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne korzystają z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych i konsularnych mimo że mają siedzibę za granicą.  

Wartościami dewizowymi są zagraniczne środki płatnicze złoto dewizowe i platyna dewizowa.

Do zagranicznych środków płatniczych zaliczamy: waluty obce oraz dewizy

Dewizami: są papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego wystawione w walutach obcych.

Obrót dewizowy

Obowiązujące prawo dewizowe rozumie obrót dewizowy za granicą oraz obrót wartościami dewizowymi w kraju.

Obrót dewizowy za granicą

Uznaje się zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować dokonywanie między rezydentami i nierezydentami rozliczeń pieniężnych, powodować przeniesienie między rezydentami rzeczy lub praw których nabycie nastąpiło w obrocie dewizowym z zagranicą a także dokonowanie umów typu: dokonywanie wywozu, przekazywanie oraz wysyłanie za granicą wartości dewizowych

Obrót wartościami dewizowymi w kraju

Rozumie się zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować dokonywanie w kraju między rezydentami lub miedzy nierezydentami rozliczeń w walutach obcych albo przeniesienie w kraju miedzy rezydentami lub miedzy nierezydentami własności wartości dewizowych.

Ogólne zasady dewizowe

1) zasada swobody obrotu dewizowego z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie

2) zasadzie pozostawienia ograniczeń obrotu dewizowego wobec krajów trzecich

3)zasadzie priorytetu ograniczeń obrotu dewizowego wynikających z innych ustaw wobec zasady swobody obrotu dewizowego z zagranicą zapisanej w ustawie Prawo Dewizowe.

4) zasadzie możliwości łagodzenia lub znoszenia ograniczeń i obowiązków dewizowych przewidzianych ustawą w drodze ogólnych lub indywidualnych zezwoleń dewizowych i inne.

System dewizowy-> Należy rozumieć ogół zasad i instytucji dewizowych stworzonych przez obowiązujące w danym państwie i w danym czasie prawo dewizowe.

Celem przepisów dewizowych jest zawsze ochrona interesu dewizowego państwa. Szczegółowymi celami przepisów prawadewizowego które stanowią jednocześnie jego funkcji to reglamentacjia regulacjia oraz informacjia i kontrola dewizowa.Przepisy dewizowe z reguły mają charakter reglamentacyjny zawierają bowiem głownie zakazy nakzay i obowiązki, stwarzają obowiązki dla jednych podmiotów dla innych wprowadzaja wzajemne uprawnienia.

Przedmiotem reglamentacji jest zawsze posiadanie i dysponowanie wartościami dewizowymi a także inne czynności wyraźnie zaliczone przez ustawodastwo do prawa dewizowego jak np. ustalanie kursów walut . Generalnie do źródełl prawa i obowiązków dewizowych są akty normatywne oraz akty prawnofinansowe.

Podobne prace

Do góry