Ocena brak

OBRÓT BEZGOTÓWKOWY

Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013

Polega na przenoszeniu środków pieniężnych z rachunku bankowego jednego posiadacza na rachunek innego posiadacza w postaci tylko zapisu na kontach bankowych; nie występuje tu fizyczny ruch gotówki (znaków pieniężnych). Rozliczenia są realizowane na podstawie dokumentów: polecenia przelewu i czeku rozrachunkowego, ale mogą także przybierać postać rozliczeń planowych, okresowych rozliczeń saldami i akredytywy za pomocą pieniądza elektronicznego czy karty płatniczej.

Realizowane przez bank operacje na posiadanych przez jednostki kontach bankowych wiążą się z wpłatami gotówki na te rachunki i wypłatami gotówki z tych rachunków, bezgotówkowymi wpłatami na te rachunki i bezgotówkowymi wypłatami z tych rachunków. Zapisy na rachunkach bankowych w bankach prowadzących te rozrachunki dokonywane są na podstawie dokumentacji operacji bankowych, do których należą: czek gotówkowy i czek rozrachunkowy, polecenie przelewu środków oraz wewnętrzne dokumenty bankowe.

Jednostki otwierają swoje rachunki bankowe na podstawie umowy rachunku bankowego zawieranej z danym bankiem. Jednostki mogą korzystać obecnie z usług więcej niż jednego banku, a wybór banku czy banków zależy wyłącznie od jednostki.

Rodzaje rachunków bankowych: 1) rachunki bieżące - służą do gromadzenia środków pieniężnych jednostki i do przeprowadzania różnego rodzaju rozliczeń pieniężnych; 2) rachunki pomocnicze - służą do przeprowadzania przez jednostkę rozliczeń pieniężnych w innych bankach niż bank, w którym jednostka ma swój rachunek bieżący albo w innym oddziale tego banku; 3) rachunki lokat terminowych - służą do przechowywania wolnych środków pieniężnych przez okres ustalony w zawartej umowie z bankiem w celu uzyskania z tego tytułu wyższego oprocentowania niż jest to możliwe do uzyskania na rachunku bieżącym; 4) rachunki do rozliczeń zagranicznych - służą do realizacji operacji związanych z rozliczaniem transakcji zagranicznych. Rachunki te funkcjonują na podstawie Prawa dewizowego, które reguluje zasady obrotu dewizowego, zasady stosowania kursów walutowych, obowiązki w zakresie rozliczeń w walutach obcych oraz zasady kontroli dewizowej.

Ponadto jednostka może posiadać odrębne rachunki bankowe związane z zaciągniętymi kredytami bankowymi czy związane z koniecznością wyodrębnienia określonych środków, np. funduszu świadczeń socjalnych.

W ewidencji odpowiednikami poszczególnych posiadanych przez jednostkę rachunków bankowych mogą być konta syntetyczne lub konta szczegółowe (analityczne). Nazwy i zasady funkcjonowania tych kont powinny być zawarte w zakładowym planie kont.

Podobne prace

Do góry