Ocena brak

Obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowców

Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011

Regulowane jest przede wszystkim rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC za szkody mogące powstać w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy lub na czas krótszy niż 12 miesięcy - "umowa ubezpieczenia krótkoterminowego", jeżeli pojazd jest zarejestrowany: czasowo lub za granicą.

Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC:

1) najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu podlegającego rejestracji, z wyjątkiem np. pojazdów zabytkowych bądź też mających co najmniej 40 lat,

2) przed wprowadzeniem do ruchu na drogę publiczną pojazdów, które nie podlegają rejestracji,  

3) przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem wprowadzanym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada ubezpieczenia OC,

4) przed wprowadzeniem do ruchu na drogę publiczną pojazdów, które nie zostały dopuszczone do ruchu,

5) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, nie dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, a także w razie wypowiedzenia umowy OC.

Podobne prace

Do góry