Ocena brak

Obowiązkowe ubezpieczenie OC doradców podatkowych

Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011

Regulowane jest przede wszystkim rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe. Umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania doradztwa podatkowego. Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy. Jeżeli ubezpieczający, nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia OC została zawarta, nie powiadomi pisemnie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, przyjmuje się, że została zawarta kolejna umowa ubezpieczenia OC na okres następnych 12 miesięcy.

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez okres wskazany w umowie. Umowa rozwiązuje się w dniu skreślenia z listy doradców podatkowych, zwanej dalej "listą" - w przypadku doradców podatkowych wykonujących zawód we własnym imieniu i na własny rachunek oraz w formie spółek mniemających osobowości prawnej oraz skreślenia z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, zwanego dalej "rejestrem" - w przypadku osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Podobne prace

Do góry