Ocena brak

OBOWIĄZKOWE REZERWY BANKOWE

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

NBP gromadzi rezerwy obowiązkowe w celu kształtowania podaży i działalności kredytowej banków komercyjnych.

WYJĄTEK!!!

Banki spółdzielcze utrzymują rezerwy obowiązkowe w banku zrzeszającym , z którym są zrzeszone. Dopiero bank zrzeszający utrzymuje rezerwę obowiązkową zrzeszonych banków spółdzielczych na swoim rachunku w NBP w kwocie odpowiadającej rezerwom zrzeszonych w nim banków i własnym rezerwom obowiązkowym!

Wg art. 38 ust. o NBP rezerwa obowiązkowa banków(ROB) to wyrażona w złotych część środków pieniężnych w złotych i walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, środków uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych, z wyjątkiem papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat oraz listów zastawnych o okresie wykupu powyżej 5 lat, oraz innych środków przyjętych przez bank podlegających zwrotowi, z wyjątkiem środków przyjętych od innego banku krajowego a także środków przyjętych od banku zagranicznego na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy o NBP lub środków pozyskanych z zagranicy na co najmniej 2 lata oraz środków pozyskanych na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych.

Ustalenie obowiązku odprowadzania rezerwy obowiązkowej od środków przyjętych od banku zagranicznego miało na celu ograniczenie napływu kapitału zagranicznego!!!!

ROB w bezpośredni sposób wpływa na ilość pieniądza w obiegu. Jest to instrument administracyjny, bo za nie złożenie tych rezerw grozi sankcja- zapłacenie odsetek.

ROB zaliczane są do najważniejszych instrumentów kształtowania bazy pieniężnej za pośrednictwem rynku pieniężnego, bez konieczności ingerencji w mechanizm jego funkcjonowania, przez określanie ilości oferowanego pieniądza, a nie warunków jego udostępnienia.

Z bilansu wynika że bank ma:

 • 90 jednostek pieniądza bankowego

 • 90 jednostek, które wydaje ludziom- są dłużnikami banku

 • NBP ogłasza, że stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 10% więc do NBP trafia z banku 9 jednostek ( 10% z 90) pieniądza bankowego.

ROB zawsze wyznaczona jest w złotówkach!!!

Jeżeli NBP stwierdzi, że jest za dużo pieniądza w obiegu to podniesie stopy procentowe np. do 20%. W banku pozostaną wtedy 72 jednostki.

Wyznaczenie wyższego poziomu ROB oznacza przede wszystkim mniejsze możliwości banków komercyjnych w udzielaniu kredytów i pożyczek pieniężnych, natomiast zmniejszenie pułapu ROB zwiększa takie możliwości w bankach komercyjnych.

Wyznaczenie odpowiedniego poziomu rezerw obowiązkowych to dogodny instrument regulowania podaży pieniądza ze strony banków i korygowania ofert banków, głównie skierowanej do przedsiębiorców i gospodarstw domowych.

Ust. określa max. wartość ROB- art.39 ust. o NBP:

 • 30% sumy środków pieniężnych zgromadzonych w banku jako wkłady na żądanie

 • 20% sumy środków pieniężnych zgromadzonych w banku jako wkłady terminowe

KWOTA ROB NIE PODLEGA OPROCENTOWANIU!!!!!!

W razie naruszenia przez bank obowiązku utrzymywania rezerwy stosowane są określone sankcje o charakterze finansowym. Bank uiszcza w takim wypadku na rzecz NBP odsetki od różnicy pomiędzy kwotą, która podlega utrzymywaniu na rachunkach, a kwotą faktycznie na tych rachunkach utrzymywaną.

Stawkę odsetek uchwala zarząd NBP w wysokości nie większej niż dwukrotna wysokość stopy oprocentowania kredytu lombardowego.

Zarząd NBP może wyrazić zgodę na nie uiszczanie przez bank w.w odsetek jedynie wtedy, gdy bank jest w stanie zawieszenia, likwidacji albo upadłości.

Zarząd może zwolnić bank z obowiązku utrzymywania ROB w okresie realizacji programu postępowania naprawczego.

Przesłanki do wszczęcia przez bank postępowania naprawczego:

 • powstanie straty bilansowej bądź groźba jej powstania

 • powstanie niebezpieczeństwa niewypłacalności

Celem zwolnienia banku w obowiązku utrzymania ROB jest zastosowanie dodatkowego wsparcia finansowego dla realizacji programu naprawczego.

Bank może wystąpić do zarządu NBP z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku utrzymywania ROB , jeżeli:

 • działalność banku została objęta programem naprawczym

 • opracowano lub zmodyfikowano program postępowania naprawczego

 • program postępowania naprawczego został zaakceptowany przez KNB

Tryb postępowania przy ubieganiu się banku o zwolnienie z ROB obejmuje:

 • złożenie przez bank za pośrednictwem Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego (GINB) odpowiedniego wniosku skierowanego do Zarządu NBP

 • określenie we wniosku kwoty zwolnienia lub zaznaczenia, czy zwolnienie ma obejmować całość rezerwy obowiązkowej a także określenie czasu wnioskowanego zwolnienia

 • dołączenie do wniosku zobowiązania zarządu i Rady Nadzorczej banku, że w okresie przewidywanego korzystania z pomocy NBP w formie zwolnienia z obowiązku odprowadzania rezerwy obowiązkowej bank nie będzie wypłacał dywidendy oraz nie będzie oferował bardziej korzystnych od innych banków działających na tym terenie warunków oprocentowania w zakresie prowadzenia rachunków

 • złożenie wniosku banku spółdzielczego za pośrednictwem właściwej bezpośrednio go nadzorującej komórki organizacyjnej GINB, która sporządza opinię co do celowości udzielania zwolnienia

 • przekazanie przez GINB wniosku wraz z opinią o celowości udzielania zwolnienia do departamentu polityki pieniężno-kredytowej NBP, który wraz z własną oceną i proponowanym stanowiskiem przedkłada go zarządowi NBP

 • nabycie przez banki za zwolnioną kwotę ROB, papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub NBP, które w okresie zwolnienia będą stanowić zabezpieczenie zobowiązań banku wobec deponentów i dodatkowe źródło przychodów.

Instrumenty o charakterze nadzwyczajnym:

Występują wówczas, gdy są problemy w bilansie płatniczym lub w utrzymaniu płynności środków pieniężnych.

Są nimi np. limity kredytowe- NBP określa, że dany bank nie może udzielić kredytów przekraczających kwotę 200.000 zł.

Podobne prace

Do góry