Ocena brak

Obowiązki uniwersalne przedsiębiorców

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

1.Normatywy techniczne 

Zgodnie z przepisami ustawy, system oceny zgodności stanowią: przepisy określające wymagania oraz specyfikacje techniczne dotyczące wyrobów i procesów ich wytwarzania. Znakiem zgodności jest zastrzeżony znak, nadany lub stoso­wany zgodnie z zasadami certyfikacji, który wskazuje, że dany wyrób lub proces jest zgodny z wymaganiami lub specy­fikacjami technicznymi. Ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami obowiązkowo będą poddane wprowadzone do obrotu wyroby, które mogą stanowić zagrożenie albo służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

2.Certyfikaty

Są to dokumenty przeznaczone do okazania właści­wym władzom poza granicami RP i zaświadczają o wiary­godności importera i o objęciu kontrolą przez właściwe or­gany RP transakcji w zakresie importu na polski obszar celny towarów o znaczeniu strategicznym. Wymienione dokumenty wydaje Minister Gospodarki.

3.Obowiązek posiadania uprawnień

Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby działalność gospodarcza była wykonywana bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych. Sam przedsiębiorca, gdy jest tylko właścicielem przed­siębiorstwa lub organizatorem jego działalności, a nie wy­konuje czynności wymagających uprawnień zawodowych, nie musi ich posiadać. Uprawnienia zawodowe to wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne, potwierdzone przez uprawniony organ w formie dokumentu rządowego na podstawie któ­rego jest możliwe wykonywanie określonego rodzaju dzia­łalności gospodarczej.

4.Obowiązki w zakresie rachunkowości

Podstawową formą prowadzenia księgowości przez przedsiębiorców są księgi rachunkowe, które powinny być prowadzone w siedzibie przedsiębiorcy na podstawie wymogów i zasad określonych w ustawie. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim, a wszelkie zestawienia finansowe i wyniki przedstawia w wa­lucie polskiej. Przepisy szczególne mogą wprowadzać pewne odstępstwa od tych reguł. Księgi rachunkowe zamyka się w zasadzie z końcem roku i sporządza sprawozdanie finansowe według stanu na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

5.Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne

Przedsiębiorcy muszą stosować obrót bezgotówkowy i obowiązek posiadania rachunku bankowego. Rozliczenia bezgotówkowe realizuje się poprzez:

1 ) polecenie przelewu,

2) czek rozrachunkowy,

3) akredytywę,

4) rozliczenie planowe,

5) okresowe rozliczenie saldami,

6) karty kredytowe.

Przedsiębiorca jest również zobowiązany do zawiadamia­nia urzędu skarbowego o posiadaniu rachunku bankowego oraz banków, w których są otwarte inne jego rachunki bankowe, a także o nazwie i adresie banku, w którym jest otwarty rachunek podstawowy związany z wykonywaną działalnością gospodarczą.

6. Oznaczenie zewnętrzne przedsiębiorcy, towaru lub usługi

Zakład główny, oddział lub inne stałe miejsce wykonywania przez przedsiębiorcę działalno­ści gospodarczej powinny zawierać oznaczenie przed­siębiorcy i zwięzłe określenie przedmiotu działalności. Jeżeli przedsiębiorca oferuje to­wary lub usługi jest obowiązany do podania w ofercie:

oznaczenia przedsiębiorcy, numeru wpisu do rejestru przedsiębiorców, oznaczenie sądu rejestrowego, siedziby i adresu przed­siębiorcy na towarach lub na ich opakowaniach zamieszczenie informacji w języku polskim zawierających oznaczenie przedsiębiorcy, producenta towaru i jego adres, nazwę towaru, inne oznaczenia i informacje wyma­gane na podstawie odrębnych przepisów.

7. Regon i NIP

Przedsiębiorca powinien uzyskać numer identyfika­cyjny nadany przez urząd statystyczny REGON . Jest to numer identy­fikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów go­spodarki narodowej, niezbędny przy przekazywaniu infor­macji wykorzystywanej do celów statystycznych. Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej NIP. Podstawą do nadania takiego numeru jest zgłoszenie identyfikacyjne, które składa się we właściwym urzędzie skarbowym. Numer identyfikacyjny jest nadawany w drodze decyzji administracyjnej; powinien być używany w doku­mentach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz przy realizowaniu innych obciążeń publicznoprawnych.

8. Przepisy karne

Przedsiębiorca, który nie wypełnia obowiązków podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega przedsiębiorca działając za osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Przedsiębiorca, który wbrew obowiązkowi realizuje należności lub zobowiązania, których wartość przekracza określone kwoty podlega karze grzywny. Natomiast przedsiębiorca, który nie dokonuje zawiadomień urzędu skarbowego i banków nie dokonuje zgłoszenia, podlega karze grzywny do 3 000 zł.

Podobne prace

Do góry