Ocena brak

Obowiązki pracownika

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Artykuły bazowe – 100

Są kształtowane przez ustawę, z wyjątkiem obowiązków natury organizacyjno-porządkowych tworzonych przez pracodawcę jako regulamin pracy.

Trzy kategorie obowiązków pracownika

1. Podstawowe – dotyczą spraw zasadniczych, związane przede wszystkim z wartością życia i zdrowia ludzkiego, BHP, powinność świadczenia pracy, a także każdy inny ogólny, jeśli stanowisko pracownika za tym przemawia.

2. Szczególne – dotyczą pracowników o szczególnym statusie prawnym, np. pragmatyki urzędnicza, samorządowa, pocztowa.

3. Ogólne

a) Powinność wykonywania określonego rodzaju pracy

b) Przejawianie gotowości do świadczenia pracy – pożądany stan fizyczny i psychiczny, w zakresie zależnym od pracownika

Dyrektywa trzeźwości – moment przystąpienia do pracy i okres jej wykonywania, trzeźwy do 0,02% we krwi i do 0,1mg w wydychanym powietrzu, po przekroczeniu normy należy odsunąć pracownika od pracy, badanie oparte na uzasadnionym podejrzeniu, można w pierwszej kolejności w wydychanym powietrzu, następnie badanie krwi, a ostatecznie moczu

Odsunięcie od pracy obejmuje również inne środki odurzające. Odsunięcie wynika z przepisów BHP.

c) Obowiązek należytego wykonywania pracy – samoistna i rodzajowo odrębna powinność pracownika, jako uzupełnienie powinności świadczenia pracy

Pracownik powinien świadczyć pracę starannie i sumiennie

Starannie – nie ma ujęcia definicji w KP, doktryna przyjmuje, że pracą staranną jest praca dokładna, w sposób obiektywnie konieczny do wykonania „dobrej roboty”, co ma wpływ na ostateczny wynik, mierzona jest normami prawnymi, technicznymi, obyczajowymi, specyfiki pracy i poleceń pracodawcy

Sumiennie – zaangażowanie w procesie pracy w należytym stopniu, niezależnie od zdolności, wiedzy i doświadczenia

d) Obowiązek przestrzegania porządku w procesie pracy – rozumienie wąskie, dominujące to przestrzeganie ustalonego czasu pracy, obowiązków BHP, regulaminu pracy, p.ppoż., stosowanie się do poleceń przełożonych

e) Obowiązek dbałości o dobro pracodawcy i zakaz konkurencji – jako przeciwwaga do dbałości o dobro pracownika przez pracodawcę, zachowanie służące zachowanie w nieuszczuplonej formie interesów majątkowych i niemajątkowych zakładu pracy. [zakaz konkurencji omówiony w następnym pytaniu]

f) Obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego – harmonijne współdziałanie, pomaganie mniej doświadczonym, taktowne odnoszenie się do podwładnych i przełożonych, unikanie zbędnych konfliktów, lojalność wobec innych pracowników itp., nawiązanie do zasady z art. 8 KP

g) Inne ogólne obowiązki pracownika

– strzeżenie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową lub państwową, zachowanie w tajemnicy informacji mogących narazić na szkodę pracodawcę

- całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych w zakładach pracy, poza wyodrębnionymi miejscami

- historycznie obowiązek uzyskiwania najlepszych wyników i przejawiania w tym celu odpowiedniej inicjatywy

Podobne prace

Do góry