Ocena brak

Obowiązki pracodawcy

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Na obowiązki pracodawcy składają się:

a)obowiązek realizowania celu stosunku pracy,

b)obowiązek wydania świadectwa pracy,

c)obowiązek zapewnienia właściwych warunków pracy.

ad. a)

Podstawowe znaczenie ma tutaj obowiązek dopuszczenia pracownika do wykonywania umówionej pracy. Źródłem tego obowiązku jest umowa o prace lub inny akt, na podstawie którego powstaje stosunek pracy. Realizacja tego obowiązku zależy w dużej mierze od pracownika, który musi sprostać warunkom dopuszczenia do pracy.

Kolejnym obowiązkiem jest świadczenie wynagrodzenia na rzecz pracownika. Nie zwalnia od tego obowiązku nawet zła sytuacja finansowa zakładu pracy.

Pracodawca, który nie wypłacił w ustalonym terminie wynagrodzenie za prace lub innego przysługującego świadczenia, albo je obniża lub dokonuje bezpodstawnych potrąceń. podlega karze grzywny.

Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego oraz zwolnień od pracy określonych w przepisach szczególnych.

Istotnym obowiązkiem jest też szanowanie godności osobistej pracownika.

Na pracodawcy ciąży też obowiązek zaznajomienia pracowników podejmujących prace z zakresem obowiązków. stosowanie obiektywnych kryteriów ocen pracowników itd.

Pracodawca musi też zapewnić pracownikowi piecze nad jego rzeczami wniesionymi do zakładu pracy w związku z praca.

Szczególnym obowiazkiem jest obowiazek strzezenia informacii nieiawnvch. które moga byc wylacznie udostepnione osobie dajacej rekojmie zachowania

Tajemnic i tylko w zakresie niezbednym do wykonywania przez nia pracy. Za ochrone informacji niejawnych odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, w

której takie informacje są wytwarzane, przetwarzane i przechowywane.

ad. b)

Dokument będący przedmiotem tego obowiązku jest pracownikowi wydawany w związku z istnieniem stosunku pracy. Pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy z urzędu, a wiec bez wniosku pracownika i to bezzwłocznie.

Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi, albo osobie upoważnionej nie jest możliwe, pracodawca nie później niż w 7 dni od ustania stosunku pracy przesyła świadectwo pracy za pośrednictwem poczty lub doręczy w inny sposób. W świadectwie pracy, które pozbawione jest płaszczyzny ocennej należy podać informacje dotyczące:

- okresu i rodzaju wykonywanej pracy,

- zajmowanego stanowiska,

- trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia

stosunku pracy,

- wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia,

- inne niezbędne informacje.

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie treści tego dokumentu. W razie nie uwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie prawo wystąpienia z zadaniem jego sprostowania do sadu pracy.

ad. c)

Prawo do bezpiecznej pracy jest jednym z najważniejszych zagadnień związanych z dostosowywaniem polskiego prawa pracy do prawa Unii Europejskiej.

Z ogólnej powinności zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynikają konkretne obowiązki pracodawcy, np.:

organizowanie pracy w sposób zapewniający bhp,

zapewnienie przestrzegania w układzie pracy przepisów oraz zasad bhp, znajomość przepisów o ochronie pracy, itp.

Powyższe obowiązki to podstawowe obowiązki pracodawcy. Nie mniej ważne są jednak inne jeszcze powinności:

-obowiązek egzekwowania przestrzegania przez pracownika przepisów bhp,

- obowiązek zapewnienia wykonywania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotna nad pracownikami,

- obowiązek zapewnienia odpowiednich pomieszczeń do pracy i inne.

Szczególna powinnością pracodawcy jest obowiązek poddania pracowników badaniom lekarskim (wstępnym i okresowym). W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni spowodowanej choroba, obowiązkiem pracownika jest poddanie się kontrolnym badaniom lekarskim, w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Inne szczególne obowiązki pracodawcy dotyczą wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Wypadek przy pracy - nagle zdarzenie (np. upadek i uderzenie o twarde przedmioty w miejscu pracy) wywołane przyczyna zewnętrzna (narzędzie pracy, siła wyższa, działanie innego pracownika), które nastąpiło w związku z pracą:

-podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonego,

-podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie pracodawcy, nawet bez polecenia,

-w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze miedzy siedziba zakładu, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się (w zakresie uprawnień do świadczeń) wypadek:

- w czasie trwania podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie miało związku z wykonaniem powierzonych mu zadań,

- związku z odbywaniem służby w zakładach i resortowych formacjach samoobrony lub w związku z przynależnością do ochotniczej straży pożarnej w zakładzie pracy,

- przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające w zakładzie pracy organizacje zawodowe.

Definicja wypadku przy pracy nie zostały objęte wypadki w drodze do i z pracy. Wypadkiem takim jest zdarzenie nagłe. wywołane przyczyną zewnętrzną mająca związek z przemieszczeniem się pracownika do domu i do pracy.

Choroby zawodowe - za choroby zawodowe uważa się tylko te choroby które zostały określone w wykazie chorób zawodowych, jeżeli zostały spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy (np. uszkodzenie słuchu w wyniku hałasu, pylica płuc).

Pracodawca jest zobowiązany stosować środki zapobiegawcze chorobom zawodowym i innym związanym z warunkami pracy, dostarczać bezpłatnie odzież ochronną, sprzęt ochrony osobistej i środki higieny osobistej.

Pracownikowi przysługują następujące świadczenia w przypadku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej:

- jednorazowe odszkodowanie (stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu),

- jednorazowe odszkodowanie (dla członków rodziny zmarłego pracownika),

- świadczenie wyrównawcze (gdy wynagrodzenie uległo obniżeniu na wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu),

- renta stała lub okresowa (gdy pracownik stal sie niezdolny do pracy),

- renta szkoleniowa (gdy pracownik musi sie przekwalifikować - ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie),

- renta rodzinna (dla członków zmarłego pracownika czy rencisty),

- odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy,

- nieodpłatne świadczenia lecznicze, położnicze, rehabilitacyjne itp.

Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych jest bezwzględna. Świadczenia przysługujące pracownikowi z ustawy wypadkowej mogą być dochodzone na drodze sadowej. Świadczenia z wypadku pracy nie przysługują pracownikowi, gdy:

- wyłączną przyczyna wypadku przy pracy było umyślne naruszenie przez pracownika przepisów lub rażące niedbalstwo,

-stan nietrzeźwości, który przyczynił sie w znacznym stopniu do powstania wypadku przy pracy.

Podobne prace

Do góry