Ocena brak

Obowiązki Kuratora

Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011

Wykonuje zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym i profilaktycznym w stosunku do podopiecznych oddanych pod nadzór (dozór) przez orzeczenie sądowe.

Jego zadania obejmują:

 • organizowanie i kontrolowanie pracy kuratorów społecznych, a także instytucji społecznych oraz osób sprawujących dozory;

 • organizowanie szkoleń kuratorów społecznych;

 • analizowanie sprawozdań składanych przez kuratorów społecznych z powierzonych im dozorów;

 • udzielanie pomocy kuratorom społecznym co do metod i form oddziaływania wychowawczego;

 • bezpośrednie sprawowanie dozorów (lub nadzorów), zwłaszcza w sprawach trudnych;

 • współdziałanie ze szkołami i instytucjami zajmującymi się wychowaniem, leczeniem oraz udzielającymi pomocy podopiecznym;

 • współpracowanie ze służbą penitencjarną zakładów karnych oraz pracownikami pedagogicznymi zakładów poprawczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych;

 • przeprowadzanie na zlecenie sądu wywiadów środowiskowych;

 • współpracowanie z zakładami pracy, w których wykonywana jest nieodpłatnie dozorowana praca w ramach ograniczenia wolności;

 • kontrolowanie wykonywania innych obowiązków nałożonych na skazanego przez sąd;

 • współdziałanie w organizowaniu i świadczeniu pomocy postpenitencjarnej;

 • udzielanie podopiecznym pomocy w organizowaniu nauki, pracy i czasu wolnego;

 • sprawowanie kontroli nad wykonywaniem obowiązków przez rodziców, których władza rodzicielska została ograniczona w inny sposób niż ustanowienie nadzoru kuratora;

 • udzielanie pomocy nieletnim zwalnianym z zakładów o charakterze wychowawczym i poprawczym oraz opuszczającym rodziny zastępcze;

 • bezpośrednie kierowanie lub nadzorowanie pracy kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą.

Podobne prace

Do góry