Ocena brak

Obowiązek wykonywania poleceń

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Pracownik, zgodnie z art. 100 K.p., jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, a w szczególności:

• przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

• przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

• przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

• dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

• przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

• przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego

Pracownik jest obowiązany wykonywać polecenia pracodawcy jeżeli są one zgodne z prawem i treścią umowy o pracę. Zarzut nie wykonania polecenia może stanowić podstawę wypowiedzenia, jak i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie art. 52 K.p. w zależności od okoliczności stanu faktycznego sprawy.

Ocena okoliczności związanych z niewykonaniem polecenia przez pracownika musi być jednak dokonana szczególnie dokładnie. Postawienie pracownikowi zarzutu odmowy wykonania polecenia wydanego przez pracodawcę wymaga ustalenia, jaka była treść tego polecenia, czy dotyczyło ono wykonywanej pracy i w jakich okolicznościach zostało wydane.

Istnieje jednak Prawo do odmowy wykonania polecenia przełożonego – polecenia, które jest bezprawne – wynika z art. 100 § 1 Kodeksu pracy. Według tego artykułu: „pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.” Więc jeżeli pracownik wie, że wykonanie polecenia pracodawcy jest bezprawne, ma nie tylko prawo, ale i obowiązek odmowy wykonania polecenia. Taki obowiązek zaistnieje tylko wtedy, gdy pracownik jest przekonany o tym, że polecenie pracodawcy jest bezprawne. To przekonanie może wynikać z doświadczenia życiowego i wiedzy ogólnej. Natomiast jeżeli pracownik tylko podejrzewa i nie jest przekonany, że wydane polecenie jest bezprawne, wówczas obowiązek odmowy wykonania polecenia nie zaistnieje.

Podobne prace

Do góry