Ocena brak

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat. Obowiązek ten jest spełniany przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych.

Po ukończeniu gimnazjum ( o ile dziecko nie ukończyło 18 lat) realizacja tego konstytucyjnego obowiązku odbywa się w ramach obowiązku nauki. Ten zaś spełniany jest przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponad gimnazjalnej albo w formach poza szkolnych.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu w myśl przepisów obowiązani są do:

pełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

zapewnienia dziecku, realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki,

powiadamianie organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.

Kontrola spełniana obowiązku nauki przez dzieci do lat 16 należy do dyrektorów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów (w odniesieniu do dzieci zamieszkujących w obwodach tych szkół). Gmina natomiast kontroluje spełnianie obowiązku nauki oraz obowiązku szkolnego przez młodzież w wieku 16-18 lat. Nie spełnienie tych obowiązków podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej (decyzję tą podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej). W uzasadnionych przypadkach obowiązek szkolny dziecka może być odroczony o nie dłużej niż rok, a w przypadku dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego do momentu ukończenia 10 lat (decyzję tą podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Dyrektor szkoły niepublicznej ma obowiązek powiadomić dyrektora szkoły publicznej, w której obwodzie dziecko mieszka o jego przyjęciu oraz informować o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum lub dyrektor szkoły gimnazjalnej, do której dziecko uczęszcza, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania.

Podobne prace

Do góry