Ocena brak

Obowiązek realizowania celu stosunku pracy - świadczenie

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Na treść tego stosunku składa się kilka szczegółowych powinności obciążających pracodawcę. Przy czym każda z nich ma odrębny zakres. Obowiązek dopuszczenia pracownika do wykonania umownej pracy - źródłem tego obowiązku jest umowa o prace lub inny akt na podstawie. którego powstaje stosunek pracy a także nakaz zatrudnienia pracownika. Pracownik musi sprostać warunkom dopuszczenia go do pracy. Zasadniczym warunkiem jest zachowanie przez niego gotowości do pracy. Z brakiem gotowości mamy do czynienia, gdy pracownik z własnej winy pozbawi siebie zdolności psychofizycznych do wykonania pracy np. przez konsumpcje alkoholu; zażycie narkotyków lub, gdy będzie to następstwem choroby, a także. użycia środka odurzającego w celach leczniczych. Pracodawca może nie dopuścić pracownika do pracy, gdy naruszył obowiązek trzeźwości, będącego np. w stanie wysokiej gorączki, jeżeli zagrażałoby to zdrowiu

i życiu tej osoby (przepisy BHP). Pracodawca nie może zakazać podjęcia pracy pracownikowi, który np. nie zdał w przepisowym terminie fachowej dokumentacji klub nie rozliczył się z powierzonego mienia. Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest świadczenie wynagrodzenia na rzecz pracownika od tej powinności nie zwalnia go okoliczność, ze sytuacja finansowa zakładu pracy de facto uniemożliwia realizacje tego obowiązku, pracodawca jest zobowiązany wypłacić wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonym w regulaminie pracy lub w przepisach o wynagrodzeniu- Pracodawca, który nie przestrzega terminu wypłaty wynagrodzenia lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego członkowi rodziny pracownika obniża lub dokonuje bezpodstawnych potrąceń Wynagrodzenia lub świadczenia podlega karze grzywny.

Wynagrodzenie za prace powinno występować w pieniądzu polskim. Istnieje możliwość wypłaty wynagrodzeń w innej formie np. Wykup akcji lub obligacji państwowych, świadczenia w naturze tzw. deputaty: węgiel, płody rolne itp. .

Podobne prace

Do góry