Ocena brak

OBOWIĄZEK PODATKOWY

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

Podatnik musi wiedzieć, w którym momencie powstaje obowiązek zapłacenia podatku.

Prawodawca przyjmuje co do zasady, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania, przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi. To rozwiązanie sprawia, że strony umowy mogą przesunąć w czasie moment powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli bowiem zawarta jest umowa sprzedaży to obowiązek podatkowy powstaje w momencie, w którym towar będący przedmiotem sprzedaży opuści pomieszczenie sprzedającego (np. hurtownię).

W pewnych okolicznościach obowiązek podatkowy może jednak powstać w momencie zanim jeszcze zostanie wydany towar lub zanim zostanie wykonana usługa. Zdarzenie powodujące powstanie tego rodzaju obowiązku podatkowego prawodawca wiąże z chwilą przyjęcia przez sprzedawcę towaru lub świadczącego usługę, przedpłaty, zadatku, zaliczki, raty co najmniej połowy ceny.

W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje sprzedaży tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności odbiorcy, przyjmuje się, że sprzedaży dokonał każdy z podmiotów biorących udział w obrocie.

Jeżeli podatnik wydaje towar pośrednikowi (agentowi, zleceniobiorcy, komisantowi, osobie świadczącej usługi o podobnym charakterze), to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty za towar. Natomiast w tym przypadku, moment wydania towaru nie ma żadnego znaczenia dla oceny powstania obowiązku podatkowego.

Odmienne są reguły powstania obowiązku podatkowego, gdy sprzedaż towaru lub wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą lub rachunkiem uproszczonym. Wówczas decydujące znaczenie ma data wystawienia faktury lub rachunku uproszczonego, nie później jednak niż w 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Z uwagi na to, dla powstania obowiązku podatkowego bez znaczenia jest to, kiedy sprzedawca otrzymał faktycznie zapłatę.

Charakterystycznie ujęty został moment powstania obowiązku podatkowego przy eksporcie i imporcie towarów i usług.

I tak przy eksporcie towarów o powstaniu obowiązku podatkowego decyduje data potwierdzenia przez graniczny urząd celny wywozu towaru poza granicę, a przy eksporcie usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu ich wykonania.

Z kolei import towarów wiąże się z koniecznością dopuszczenia ich na polski obszar celny, czyli z chwilą powstania długu celnego. Decyduje o tym organ celny w formie decyzji. Dlatego obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania takiej decyzji. Natomiast import usług wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego u usługobiorcy. Decyduje tu moment otrzymania całości lub części zapłaty. W przypadku objęcia towarów procedura celną: uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej, przetwarzania pod kontrolą celną, obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą.

Wprowadzony został obowiązek podatkowy od zapasu towarów. Powstaje on w przypadkach szczególnych, a mianowicie wtedy, gdy podatnik będący spółką cywilną, spółką prawa handlowego, osobą fizyczną, zaprzestaje działalności gospodarczej. Wówczas obowiązek podatkowy powstaje w dniu, w którym powinien być sporządzony spis towarów z natury.

Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi pobrano co najmniej połowę ceny (przedpłata, zaliczka, zadatek, rata), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia zapłaty. W przypadku eksportu towarów jeżeli:

  • wywóz towarów nastąpi w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania zaliczki,

  • eksporter przedstawi w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe kwoty zwrotu różnicy podatku.

W przypadku dokonywania sprzedaży towarów za pośrednictwem automatów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wyjęcia pieniędzy lub żetonów z automatów, nie później jednak niż w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

Przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sprzedaży żetonów.

 

Podatnicy obowiązani są składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Zwalnia się od podatków podatników:

  • u których wartość sprzedaży towarów, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 80 tys. zł.

  • Opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w zakresie działalności objętej tą formą opodatkowania.

Podatnicy mogą zrezygnować ze zwolnienia, pod warunkiem zawiadomienia o tym zamiarze właściwego urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia. Rezygnacja obowiązuje do koń ca roku podatkowego.

 

Jeżeli wartość sprzedaży towarów u podatników zwolnionych od podatku przekroczy kwotę 80 tys. zł., zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę. Za zgodą właściwego urzędu skarbowego podatnik może zmniejszyć podatek należny o podatek naliczony, wynikający z rachunków uproszczonych dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów w dniu przekroczenia kwoty 80 tys. zł.

Podobne prace

Do góry