Ocena brak

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Polega na:

1)zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

2)wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

3)zameldowaniu o urodzeniu dziecka,

4)zameldowanie o zmianie stanu cywilnego

5)zameldowanie o zgonie osoby.

Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. Osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż dwa m-ce jest obowiązana zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego.

Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad dwa m-ce uważa się w szczególności:

wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego,

pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych,

odbywanie czynnej służby wojskowej,

pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych.

Wątpliwości co do charakteru pobytu rozstrzyga właściwy organ gminy.

Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument tożsamości. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad dwa m-ce należy przedstawić potwierdzenie uprawnienia do przebywania w lokalu (pomieszczeniu), w którym ma nastąpić zameldowanie.

Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia. Osoba, która przybywa do zakładu hotelarskiego lub do zakładu udzielającego pomieszczenia(u kierownika zakładu lub upoważnionej przez niego zakładu) w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub opieką społeczną, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy ( cudzoziemcy tylko czasowy) przed upływem 24 godzin od chwili przybycia (cudzoziemcy 48 godzin i do 48 godz. od chwili przekroczenia granicy RP ), może tego dokonać też w zastępstwie tej osoby członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad dwa m-ce jest obowiązana wymeldować się we właściwym organie gminy najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca oraz podać nowe miejsce i adres pobytu. W przypadku osób wyjeżdżających za granicę na dłużej niż dwa m-ce obowiązane są zgłosić organowi gminy najpóźniej w dniu wyjazdu, a powrotu do czterech dób od momentu przyjazdu.

Osoba, która przybywa do domu wczasowego lub wypoczynkowego, pensjonatu, hotelu, motelu, domu wycieczkowego, pokoju gościnnego, schroniska, campingu lub na strzeżone pole biwakowe albo do innego podobnego zakładu, jest obowiązana zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia. Osoba przebywająca do 30 dni poza tymi zakładami nie ma obowiązku meldunkowego. Uczestnicy kolonii i obozu turystyczno-wypoczynkowego organizowanego przez instytucję państwową lub społeczną, związek zawodowy albo inną organizację społeczną dla młodzieży szkolnej i studiującej są zwolnieni od obowiązku meldunkowego, jeżeli pobyt czasowy nie przekracza 30 dni.

Cudzoziemiec przebywający na terytorium RP jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy. Uczestnicy wycieczek dokonują zameldowania na pobyt czasowy za pośrednictwem kierownika wycieczki, z chwilą przybycia wycieczki do zakładu hotelarskiego. Cudzoziemiec, dokonujący zameldowania się na pobyt stały, zgłasza wymagane dane do zameldowania, przedstawia kartę pobytu stałego i potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy. Od obowiązku meldunkowego zwolnieni są szefowie i personel przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych państw obcych łącznie z ich rodzinami, a także inne osoby na podstawie ustaw, umów i zwyczajów międzynarodowych z wyjątkiem cudzoziemców mających stałe miejsce pobytu w RP.

Wynajmujący, najemca, osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciel lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad dwa m-ce, a ponad to właściciel (zarządca) budynku jest obowiązany wskazać czy osobie tej przysługuje uprawnienie do przebywania w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.

Podobne prace

Do góry