Ocena brak

Obowiązek dbałości o dobro pracodawcy i zakaz konkurencji

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Na treść obowiązku dbałości o dobro pracodawcy składają się wszelkie zachowania pracownika, które w sposób prosty służą umacnianiu, bądź zachowaniu w nieuszczuplonej formie interesów majątkowych i niematerialnych zakładu pracy (dbałość o mienie zakładu pracy, zachowanie lojalności wobec podmiotu zatrudniającego przez ochranianie jego interesów poza czasem pracy i terenem zakładu).

W noweli do KP wprowadza się instytucje zakazu konkurencji. Pracownik podejmujący działalność kolidującą z jego rolą jako strony stosunku pracy (np. działalność gospodarcza) powinien przejawiać szczególna dbałość, by w praktyce nie prowadziło to do zagrożenia interesów pracodawcy.

Według KP źródłem obowiązku pracownika w tym zakresie jest umowa o zakazie konkurencji zawierana z pracodawca niezależnie od umowy o pracę (chociaż nie ma przeszkód., żeby zakaz konkurencji stanowił klauzule w spisanej umowie o prace). Generalnie jednak obowiązek powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy wynika także, a może przede wszystkim z powinności pracownika dbałości o dobro pracodawcy.

KP dopuszcza zawieranie z pracownikami umów o zakazie konkurencji, zarówno na:

- czasu trwania stosunku pracy, jak i na wypadek rozwiązania umowy o prace.

Pracownik nie jest zobowiązany do zawarcia takich umów, jakkolwiek można przewidywać, że w wielu przypadkach umowy te są swoistą "kartą przetargową" przy zawieraniu umów o prace.

Poza dobrowolnością nawiązania umowy o zakazie konkurencji, wspólna cecha tych umów jest pisemna formą pod rygorem nieważności. Ponadto umowy maja za przedmiot nie każde zachowanie pracownika lecz tylko takie, które maja związek z rodzajem i specyfika działalności pracodawcy. Umowy o zakazie konkurencji nie mogą więc dotyczyć powstrzymania się pracownika od pracy w ogóle.

Można przyjąć, ze zakaz konkurencji, jeżeli zostanie przez strony przyjęty, staje się źródłem obowiązku pracowniczego i w tych kategoriach należy go postrzegać. W takiej sytuacji naruszenie zakazu konkurencji może sprowadzić na pracownika konsekwencje, jakie przepisy prawa łącza z naruszeniem obowiązków pracowniczych (ze zwolnieniem łącznie). Jeżeli w następstwie naruszenia zakazu, o którym mowa zostanie pracodawcy wyrządzona szkoda, ten ostatni może dochodzić naprawienia jej skutków.

Podobne prace

Do góry