Ocena brak

OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA

Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013

Obligacje rządowe, obligacje skarbowe, są papierami wartościowymi niezabezpieczonymi. Oznacza to, że jedyną gwarancją wypłaty należności inwestorowi jest autorytet państwa. Obligacje takie uważane są za pozbawione ryzyka niewypłacalności, ponieważ rząd może sterować przychodami państwa za pomocą polityki fiskalnej.

Obligacje skarbowe można podzielić na: aktywne i pasywne.

Obligacje aktywne służą do pozyskiwania środków finansujących potrzeby pożyczkowe budżetu państwa. Należy do nich zaliczyć spłatę zobowiązań krótko- i długoterminowych oraz pokrycie ujemnego salda zadłużenia zagranicznego.

Obligacje pasywne służą do regulacji istniejących zobowiązań Skarbu Państwa oraz stanowią formę zaciągnięcia nowych zobowiązań poza rynkiem finansowym bez przedstawiania oferty publicznej. Obligacje te służą np. do restrukturyzacji i dokapitalizowania banków. Nie są sprzedawane na rynku pierwotnym.

Nabywcami takich obligacji mogą być krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne, spółki nieposiadające osobowości prawnej. Inwestorzy instytucjonalni mogą nabywać je na rynku pierwotnym jedynie na przetargach. Kolejne serie obligacji sprzedawane są w następujących po sobie okresach trzymiesięcznych, a także na dwóch przetargach w każdym okresie.

Podobne prace

Do góry