Ocena brak

Obligacja powinna zawierać

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

 1. powołanie podstawy prawnej emisji,

 2. nazwę (firmę) i siedzibę emitenta, miejsce i numer wpisu do właściwego rejestru lub wskazanie jednostki samorządu terytorialnego będącego emitentem,

 3. nazwę obligacji i cel jej wyemitowania,

 4. wartość nominalną i numer kolejny obligacji oraz serię,

 5. oznaczenie obligatariusza – przy obligacji imiennej,

 6. ewentualny zakaz lub ograniczenie zbywania obligacji imiennej,

 7. datę od której nalicza się oprocentowanie, wysokość oprocentowania, terminy jego wypłaty i miejsce płatności – jeżeli warunki emisji przewidują oprocentowanie, oraz warunki wykupu

 8. wysokość i zasady udzielania gwarancji oraz oznaczenie podmiotu gwarantującego,

 9. zakres i formę zabezpieczenia albo informację o jego braku,

 10. miejsce i datę wystawienia obligacji oraz datę nabycia obligacji,

 11. podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu emitenta .

Do obligacji dołącza się arkusz kuponowy oprocentowania, jeżeli warunki emisji to przewidują oraz arkusz wykupu obligacji.

 

Podstawowe zasady zaciągania długu przez gminę przed 1999 r. uregulowane były przede wszystkim w trzech ustawach:

ustawie o finansowaniu gmin;

ustawie o samorządzie terytorialnym;

ustawie Prawo budżetowe.

Od tego roku zasady te regulowane są przez :

ustawę o samorządzie terytorialnym

ustawę o finansach publicznych (DzU 162,poz.1998).

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego

 2. finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego

Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, z przeznaczeniem na cel 1, podlegają spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane.

Podobne prace

Do góry