Ocena brak

Obliczanie terminów wg. k.p.a.

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Terminem jest zdarzenie przyszłe, pewne od nastąpienia którego, prawo uzależnia wystąpienie skutków prawnych.

Możemy wyróżnić termin prawa materialnego ( nieprzywracalny) i termin prawa procesowego ( wyjątkowo nadaje się do przywrócenia). Występuje też termin w znaczeniu daty pewnej np: 14 dni, termin początkowy, termin końcowy.

Terminy oblicza się w dniach, tygodniach oraz miesiącach.

1.Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

2.Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu,

3.Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dania nie było w ostatnim miesiącu – to w ostatnim dniu tego miesiąca,

4.Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień roboczy.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, złożone w polskim urzędzie konsularnym, wysłane w formie dokumentu elektronicznego, złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

Podobne prace

Do góry