Ocena brak

Objęcie i opróżnienie urzędu Prezydenta RP

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Objęcie urzędu przez Prezydenta RP następuje po złożeniu przez niego przysięgi wobec zgromadzenia narodowego. Nowo wybrany Prezydent składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego w ostatnim dniu urzędowania ustępującego Prezydenta. Ustępujący Prezydent kończy urzędowanie z chwilą złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta RP. Normalną przyczyną wygaśnięcia mandatu prezydenckiego jest upływ kadencji: kadencja ta może ulec przedłużeniu w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Mandat prezydencki może jednak wygasnąć także przed upływem 5 letniej kadencji, w wyniku opróżnienia urzędu z powodu:

Śmierci, zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta, stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta, złożenia Prezydenta z urzędu orzeczeniem Trybunału konstytucyjnego, uznania przez zgromadzenie narodowe trwałej niezdolności do sprawowania urzędu Prezydenta.

Osoba wykonująca obowiązki Prezydenta nie może postanowić o skróceniu kadencji Sejmu. Przejściowa niemożność sprawowania urzędu przez Prezydenta powoduje konieczność przejęcia jego obowiązków przez Marszałka Sejmu.

Podobne prace

Do góry