Ocena brak

Objawy uboczne działania leków psy­chotropowych

Autor /bysiek Dodano /08.01.2013

objawy uboczne działania leków psy­chotropowych; szkodliwe skutki, które powinny być brane pod uwagę w pla­nowaniu indywidualnego programu rehabilitacji każdego pacjenta leczo­nego farmakologicznie. Niektóre z nich mogą stanowić istotną przeszkodę w aktywizacji, a nawet mogą być nie­bezpieczne dla zdrowia, np. w przy­padku zastosowania zbyt dużych ob­ciążeń fizycznych. W zasadzie wszy­stkie leki psychotropowe mogą powo­dować wystąpienie objawów ubocz­nych, czy nawet powikłań, a ich wy­stąpienie, nasilenie i rodzaj uzależnio­ne są m. in. od właściwego doboru leku, rodzaju leku. wysokości dawek, czasu trwania kuracji, uwzględnienia przeciwwskazań, stanu somatycznego chorego. Powszechnie stosowane w le­czeniu psychoz neuroleptyk i mogą po­wodować m. in.: I. Zmiany psy­chiczne: 1) nadmierne zahamowanie ruchowe, senność (np. pochodne fenotiazyny z grupy alifatycznej: chloro-promazyna — fenaktyl. promazyna, lewomepromazyna — Tisercin i in.): 2) niepokój ruchowy i bezsenność (neuroleptyki aktywizujące, np. flu-pentyksol — Fluanxol); 3) depresję polekową (np. neuroleptyki z grupy butyrofenonu - Haioperidol i in.): 4) zaburzenia świadomości. II. Obja­wy neurologiczne: l) zespół hiper-toniczno-hipokinetyczny (polekowy zespół Parkinsona), w którym wystę­puje wzmożone napięcie mięśni typu pozapiramidowego, spowolnienie ru­chów, brak - balansowania kończyn górnych, maskowatość twarzy i in.; 2) ostre zespoły dyskinetyczne — na­padowe ruchy głowy, karku, mięśni mimicznych, języka, czasem napady patrzenia, utrudnienie połykania, od­dychania, ostre objawy uczuleniowe (obrzęk twarzy, błon śluzowych jamy ustnej i gardła); 3) akatyzja - nie­możność usiedzenia na miejscu, częste zmiany pozycji, wstawanie, chodzenie: 4) późne dyskinezy — mimowolne ru­chy mięśni mimicznych, przymusowe wysuwanie języka, rzadziej ruchy mięśni szyi i tułowia, kończyn — przy­pominające ruchy pląsawicze: 5) na­pady drgawkowe. III. Objawy z uk­ładu sercowo-naczyniowego: ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszenie rytmu serca, niemiarowość. IV. Reakcje uczule­niowe w postaci wysypek skórnych, często spowodowane nadwrażliwością na nasłonecznienie, występujące zwłaszcza po neuroleptykach z grupy fenotiazynowej. V. Objawy z in­nych układów: uszkodzenie mięśnia sercowego, wątroby, uszkodzenie ukła­du krwiotwórczego (np. leukopenia), obniżenie lub wzrost krzepliwości krwi (krwotoki do narządów wewnętrz­nych, zakrzepy), zaburzenia ze stro­ny przewodu pokarmowego (zaparcia, nudności, czasem wymioty i in.). zaburzenia miesiączkowania, obniżenie potencji. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą y powód ować m. in.: 1) zmiany psychiczne — zabu­rzenia snu. niepokój, zaburzenia kon­centracji uwagi, u wielu osób przy­mglenie świadomości, a w 2% przy­padków objawy majaczenia; 2) obja­wy neurologiczne — występują rzad­ko w postaci drżeń mięśniowych, nie­kiedy mioklonii, czasem drgawek ty­pu padaczkowego; 3) objawy układu krążenia — przyspieszenie rytmu ser­ca, zaburzenia przewodnictwa, objawy niedotlenienia mięśnia sercowego, cza­sem częstoskurcz nadkomorowy, mi­gotanie przedsionków, mogą również wystąpić niebezpieczne wahania ciś­nienia krwi — ortostatyczny spadek lub nagły wzrost. Szczególnie ciężkie powikłania mają miejsce u osób z nad­ciśnieniem tętniczym i różnego rodza­ju kardiopatiami: 4) inne objawy -toksyczny wpływ trój pierścieniowych leków przeciwdepresyjnych na układ krwiotwórczy lub wątrobę występuje rzadko. Niegroźne, lecz często wystę­pujące objawy, to: zaburzenia akomodacji. wysychanie błon śluzowych ja­my ustnej, gardła, dróg oddechowych, zaparcia.

Podobne prace

Do góry