Ocena brak

Obecna regulacja - rozwój instytucji terenowych przepisów prawnych

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

Obecna konstytucja zawiera przepisy dotyczące terenowych źródeł prawa, które ona nazywa aktami prawa miejscowego. Zaś zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Jednostki samorządu terytorialnego ustalają wysokość podatków, opłat lokalnych.

Rodzaje aktów prawa miejscowego

  1. akty zawierające statuty

  2. przepisy wykonawcze / upoważnienia szczegółowe/

  3. porządkowe / upoważnienia generalne /

Województwo- uchwalenie statutu województwa należy do sejmiku oraz wymaga uzgodnienia z PRM. Podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz w DU RP ”Monitor Polski”. Powinny znaleźć się w nim przepisy dotyczące org. wewnętrznej oraz tryb prawny org. samorz. województwa.

Powiat- Minister w drodze rozporządzenia określa wzorcowy statut powiatu. Uchwalenie statutu należy do rady powiatu. Starosta przekazuje w ciągu 7 dni dla wojewody od dnia uchwalenia. Do spraw uregulowania należą org. wewnętrzna oraz tryb pracy rady i komisji.

Gmina org. wewnętrzna, tryb pracy rady i ich organów,

- org. urzędów, zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

Charakter prawny statutów- Jednostki sam, terytorialnego mogą normować wszystkie zagadnienia ustrojowe danej jednostki. Statut nie może pozostać w sprzeczności z przepisami ustawowymi. Statuty różnią się od rozporządzeń tym, iż pochodzą od prawnie samodzielnych podmiotów.

Statut podlega generalnym ograniczeniom.

-pod wzg, rzeczowym /ograniczenia ustawowe/

-podmiotom /ograniczone do członków wspólnoty /

-zasada wyłączności /podejmowanie istotnych uregulowań /

Akty wykonawcze – mogą wydawać: jednostki samorządu terytor, wojewodowie, org, adm, rządowej niezespolonej przyk, przepisów wykonawczych są podatki i opłaty lokalne uchwalane przez sejmik wojew, radę powiatu, gminy.

Przepisy porządkowe – W adm, rządowej województwa wydaje wojewoda w formie rozporządzeń porządkowych.

W powiecie – rada powiatu w formie uchwały, a w przypadkach nie cierpiących zwłoki zarząd powiatu ale na najbliższej sesji podlega zatwierdzeniu.

W gminie- rada gminy w formie uchwały lub zarząd, lecz na najbliższej sesji podlega zatwierdzeniu.

Wszystkie te przepisy wydawane są wtedy gdy jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia, mienia obywateli, ochrony środowiska.

Ogłoszenia aktów prawa miejscowego – podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym, który wydaje wojewoda. Dzień wydania D. Urzęd. Jest dniem ogłoszenia aktu. Akt prawa miejscowego wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przepisy porządkowe wojewody i powiatowe ogłasza się w środkach masowego przekazu, obwieszczeń. Natomiast gmina przez rozplakatowanie w miejscach publicznych. Wchodzą z dniem takiego ogłoszenia.

Podobne prace

Do góry