Ocena brak

Obciążenia publicznoprawne

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Obowiązki wynikające ze stosunków publicznoprawnych. Chodzi tu o podatki, opłaty i inne należności finansowe nakładane przez państwo lub podmioty wykonujące zadania administracji publicznej. Dotyczy to (jeśli chodzi o przedsiębiorców):

PODATKI

a) państwowe

Z pkt. widzenia dział. gosp. podatnikami są m.in. osoby fizyczne wykonujące taką działalność i wspólnicy spółek nie posiadających osobowości prawnej (cywilne).

W tym drugim przypadku podatnikiem jest nie sama spółka, ale każdy ze wspólników w zależności od udziałów.( Ustawa z 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Osoby prawne: podatek pobierany od wszystkich przedsiębiorców z osobowością prawną (sp. kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie...) i jednostek organizacyjnych bez tej osobowości. Nie jest nim objęta dział. rolna i dochody wynikające z czynności nie mogących być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Ustawa przewiduje wiele zwolnień i ulg. (Ustawa z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

Towary i usługi: opodatkowane 2 rodz. czynności, czyli sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług oraz eksport i import towarów i usług i in. Podmiotami podatku są tu osoby prawne, jednostki nie posiadające os. prawnej i osoby fizyczne. Podatek akcyzowy dot. sprzedaży tow. akcyzowych i sprowadzania ich z zagranicy. (Ustawa z 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym). Przepisy mówią też o pod. importowym, od akcji w publicznym obrocie i in.

b) samorządowe (gminne) czyli m.in.: p. od spadków i darowizn (U z 1983 r.) p. rolny (U. z 1984) p. leśny (U. z 1991) p. w postaci opłaty skarbowej (U. z 2000) p. od nieruchomości (U. z 1991) p. od czynności cywilnoprawnych (U. z 2000) Ustawa z 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 określono źródła dochodów jedn. samorządu terytorialnego, zas. ustalania subwencji ogólnych i tryb ich przekazywania oraz zasady i tryb udzielania dotacji.

CŁA- przymusowe świadczenie pieniężne o charakterze bezzwrotnym, pobieranym od towarów przewożonych przez granicę państwa, które go ustanowiło. Kodeks celny z 1997 r. określa zas. i tryb przywozu tow. na polski obszar celny i wywozu tow. z niego, związane z tym prawa i obowiązki osób oraz organów celnych. Cło - określane na podstawie taryfy celnej lub innych środków tranzytowych.

OBCIĄŻENIA UBEZPIECZENIOWE

Przedsiębiorca, po wpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej, powinien zgłosić m.in. osoby wykonujące dział. gosp., współpracujące spośród członków rodziny, zatrudnione na podst. umowy zlecenia i umów agencyjnych do ubezpieczenia społecznego. (ZUS). (Ustawa z 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) Osoby wykonujące dział. gosp. podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie na swój wniosek (U. z 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych).

Obowiązkowi ubezp. zdrowotnego podlegają m.in. osoby objęte ub. społecznym, które są osobami wykonującymi pozarolniczą działalność lub osobami z nimi związanymi. (U. z 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym).

Podobne prace

Do góry