Ocena brak

Nurty kulturoznawstwa

Autor /Fred Dodano /04.08.2011

1. Marksizm

Marksiści podkreślali historyczną zmienność kultury. Podkreślali wpływ warunków bytu na kształtowanie się świadomości. Zwracali uwagę na kwestie socjalne, bytowe. Cele i funkcje kultury mają charakter ideologiczny.

EwolucjonizmDarwin i Spencer

Założenia:

- jedność świata, natury ludzkiej z naturą w ogóle

- poszukiwania analogii między ewolucjonizmem a organicyzmem, ważne są też  przyczyny zmian

        * zewnętrzna, siła nadprzyrodzona

Szkoła frankfurdzka – Maxwel Haimel, Teodor Adorno, J. Habermas

Nawiązywali do marksistów, ich teorie mocno wpłynęły na późniejszych postmodernistów, w sensie naukowym - filozofia krytyczna, w sensie filozoficznym – zanegowanie pewnych poglądów, doszukiwanie się pewnych nieścisłości.

Szkoła durkheimowska - podkreślenie dwoistości ludzkiej natury.

2. Historyzm

Sprzeciw w stosunku do ewolucjonizmu. Zjawiska kulturowe osadzone w konkretnym czasie i przestrzeni.

3. Funkcjonalizm

Ściśle związany z myśleniem systemowym. System kulturowy jako pewien podsystem systemu społecznego.

4. Strukturalizm

Badanie wzorów relacji między zjawiskami kulturowymi.

5. Psychokulturalizm

Podkreślenie związków między kulturą i osobowością.

6. Antropologia kognitywna

Od lat 50-tych XX wieku w USA. Kultura to nie tyle zbiór pewnych zjawisk, wytworów materialnych ale pewnych mentalnych umysłowych prezentacji.

7. Studia kulturowe

Często inspirowane feminizmem.

8. Postmodernizm

Podobne prace

Do góry